СТАТИИ

Анатомия на Нервната система в светлината на Йога. Строеж, организация и функции-Д-р Надя Пенкова

Катедра Анатомия, хистология и ембриология, Медицински Университет, гр. Пловдив, България, nadja_penkova@abv.bg

Доклад от Йога конгреса с международно участие – София, 2013г.

Резюме: Йога въздейства върху човек многопластово и многопосочно. Интегралният център, който превръща идеята за йога в действие, в реален резултат е човешкият мозък, нашата нервна система. Познанията за строежа и организацията на структурите в нервната система помагат на хората, практикуващи йога да бъдат още по-задълбочени и осъзнати по пътя на себепознанието. Настоящата публикация дава основни познания за макроскопския и микроскопския строеж на нервната система, подялбата на нейните структури по топографски и функционален принцип. Погледът върху ембрионалното развитие на нервната тръба хвърля светлина върху нейното образуване и трансформация в елементите на Централната и на Периферната нервна система.  Представят се функционалните системи, чрез които нервната система контролира процесите в организма. Тези функционални системи се явяват морфологичен субстрат, база за овладяване на отделните етапи от осемстепенната йога на Патанджали. Натрупването на все повече данни в областта на невроанатомията показва огромната функционална пластичност на човешкия мозък, единственият орган в човешкото тяло, който има потенциал да се развива през целият живот на човека.

Ключови думи: нервна система, нервна тъкан, ЦНС, йога, Патанджали

Увод
Йога въздейства върху човек многопластово и многопосочно. Тя променя и развива нашето тяло, нашите чувства, нашият ум. Прави ни по-сензитивни, по-овладяни, по-осъзнати. Интегралният център, който превръща идеята за йога в действие, в реален резултат  е човешкият мозък, нашата нервна система.

Изложение
Нервната система се състои от два дяла: Централна нервна система – ЦНС и Периферна нервна система – ПНС. Към ЦНС се отнасят главният и гръбначният мозък – т.е. органите, които се разполагат в кухината на черепа и в канала на гръбначния стълб (фиг. 1.). ПНС включва органите извън тези пространства. Това са: 1. Периферни нерви – черепномозъчни нерви – 12 чифта, гръбначномозъчни нерви – 31 чифта, нервни плексуси (сплетения); 2. Нервни ганглии (възли) –  гръбначномозъчни, вегетативни; 3. Сетивни органи; 4. Рецептори (Фиг. 2. ) [1].

Цялата статия можете да прочетете тук.

Целият сборник с доклади можете да изтеглите от тук.