СЪБИТИЯ

ПОКАНА

Уважаеми Председатели на клубове,

Управителният съвет на Българска федерация по йога на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава на БФЙ свиква Общо събрание, което ще се проведе на 25.02.2018 г.(неделя) в 11 ч., в гр. София, сградата Министерство на младежта и спорта, бул. “Васил Левски” 75, ет. 5, при следния дневен ред:

  1. Приемане и изключване на членове на БФЙ.
  2. Oтчет за дейността на управителния съвет за 2017 г.
  3. Приемане на годишен счетоводен отчет за 2017 г.
  4. Приемане бюджет на БФЙ за 2018 г.
  5. Утвърждаване на спортен календар за 2018 г.
  6. Разглеждане на предложения за промени в Устава, постъпили от Красимир Логофетов, Люба Шулева и Ирина Велкова.
  7. Избор на нов управителен съвет.
  8. Избор на Председател и Заместник председател на УС.
  9. Разни

Поканват се представителите на клубовете – членове на БФЙ, или упълномощени от тях лица. В писменото пълномощно трябва да е посочено изрично по какъв начин трябва да се гласува по отделните точки от дневния ред. За ваше удобство прилагаме примерно пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по точките на дневния ред ще са на разположение след 31.01.2018 г. при Председателя Вера Захариева.

Молим да изпращате предложени от вас кандидати за нови членове на УС до bf_yoga@abv.bg.

Напомняме ви, на Общо събрание е необходимо да носите копие от Актуално състояние и че от 01.01. 2018 г. започва да тече срока за пререгистрация на всички ЮЛНЦ , поради което приканваме всички членове на БФЙ да подадат заявление за пререгистрация към Агенцията по вписванията!!!

Напомняме ви да заплатите членския си внос.

Напомняме ви, че съгласно решение на ОС членският внос е в размер на 180 лева, ако се заплати еднократно до 31 март на текущата година и 200 лева, ако се заплати наведнъж или на 2 равни вноски след тази дата.

Срокът за заплащане на вноски е както следва:

I вноска в размер на 100 лева се заплаща до 31 март на текущата година

II вноска в размер на 100 лева се заплаща до 30 септември на текущата година

 

от УС на БФЙ

 

 

 

Categories: СЪБИТИЯ