СЪБИТИЯ

Покана за свикване на Общо събрание

 

Покана за свикване на Общо събрание
на Сдружение „Българска федерация по йога“

 1. Определяне на размера, редa и начинa на заплащане на членския внос.
 2. Утвърждаване на новоприети членове в БФЙ
 3. Изключване на членове.
 4. Взимане на решение за поощряване на спортни клубове, които подготвят и изпращат състезатели на ДП по йога.
 5. Взимане на решение за учредяване на „ БФЙ „ ЕООД.
 6. Oтчет за дейността на управителния съвет за 2016 г.
 7. Приемане на годишен счетоводен отчет за 2016 г.
 8. Приемане програма за дейността на БФЙ за 2017 г.
 9. Приемане бюджет на БФЙ за 2017 г.
 10. Утвърждаване на спортен календар за 2017 г.
 11. Разни

Поканват се представителите на клубовете – членове на БФЙ или упълномощени от тях лица. В писменото пълномощно трябва да е посочено изрично по какъв начин трябва да се гласува по отделните точки от дневния ред.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по точките на дневния ред ще са на разположение след 20.02.2017 г. при Председателя Вера Захариева.

Във връзка с вписване на промените в съда е нужно да се представи ново удостоверение за актуално състояние на клуба, издадено от съответния Окръжен съд по седалището на клуба.

За ваше удобство прилагаме примерно пълномощно.

Ако имате предложения за включване на точки в дневния ред и предложения за промени в Устава, молим да го направите най-късно до 28.02.2017 г.

Напомняме, че срокът за плащане на членския внос е до 31 март 2017 г.

От УС на БФЙ

Categories: СЪБИТИЯ