ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общо събрание 2020 г.

ПОКАНА ЗА ОС
Уважаеми Председатели на клубове,
Управителният съвет на Българска федерация по йога на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава на БФЙ свиква общо събрание, което ще се проведе на 1 5 .03.2020 г.(неделя) в 11 ч., в гр. София, сградата Министерство на младежта и спорта, бул. “Васил Левски” 75, ет. 5, при следния дневен ред:
  1. Промени в устава
  2. Oтчет за дейността на управителния съвет за 2019г.
  3. Приемане на годишен счетоводен отчет за 2019 г.
  4. Приемане програма-годишен план за дейността на БФЙ за 2020 г.
  5. Приемане бюджет на БФЙ за 2020 г.
  6. Разни

Поканват се представителите на клубовете – членове на БФЙ, или упълномощени от тях лица. В писменото пълномощно трябва да е посочено изрично по какъв начин трябва да се гласува по отделните точки от дневния ред. За ваше удобство прилагаме примерно пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по точките на дневния ред ще са на разположение след 01.03.2020 г. при Председателя Вера Захариева.
Напомняме ви, че от 01.01. 2018 г. тече срока за пререгистрация на всички ЮЛНЦ , поради което приканваме всички членове на БФЙ, които не са пререгистрирани, да подадат заявлениe  за пререгистрация към Агенцията по вписванията!

Членовете на БФЙ, които не са се преригистрирали към датата на провеждане на събранието, е необходимо да представят актуално състояние. За останалите, не е необходимо!

от УС на БФЙ

Pages: 1 2 3 4