Семинари

Въздействие на йога практиката при пациенти с шизофрения

Шизофренията е едно от най-тежките психични разстройства. Въпреки значителния напредък във фармакотерапията, лечението остава недостатъчно оптимално, като много от пациентите имат персистиращи дефицити, особено в когнитивното и социалното функциониране. Йога като терапия се е доказала като ефективна като единствена или допълнителна намеса в психиатрични разстройства, като депресия и тревожност. Напоследък има значителен интерес от прилагането на йога терапия при психоза и шизофрения.

Предмет на настоящото изследването е влиянието на йога практиките върху цялостното функциониране на страдащите от шизофрения.

Обект на изследването са общо 10 пациента (6 жени и 4 мъже), хоспитализирани в Държавна психиатрична болница – гр. Бяла с диагноза  шизофрения.  Участниците са във възрастова група 40 год – 60 год. Йога практиката се проведе за период от 9 седмици с честота 4 пъти в седмицата. Същата  включва комплекс от асани и пранаяма. В началото и в края на йога практиката, участниците бяха оценени с психологичен инструментариум.

Оценката беше извършена от обучен за работа с пациенти с психоза експерт психолог. Използвана е международно призната скала за оценяване на нивото на позитивните и негативни симптоми при шизофрения – PANSS – скала.

Шизофренията често бива описвана по отношение на позитивните и негативните симптоми на заболяването. Позитивни са тези симптоми, които повечето хора обикновено не изпитват, но са налице при хората с шизофрения. Те може да включват налудности, дезорганизирани мисли и говор и тактилни, слухови, визуални, обонятелни и вкусови халюцинации, които обикновено се считат за прояви на психоза. Негативните симптоми представляват дефицити на нормални емоционални реакции или на други мисловни процеси.

Инструментариумът включва 30 критерия, оценени по 7 степенна скала, при нива на липсващо (0) до екстремно (7), както следва:

1-ва скала: Позитивна синдромна скала – 7 степенно оценяване по 7 критерия: 1. Налудности; 2. Понятийна дезорганизация; 3. Халюцинаторно поведение; 4. Възбуда (хиперактивност); 5. Величие (мегаломанност); 6. Подозрителност и преследване (параноидност); 7. Враждебност.

2-ра скала: Негативна синдромна скала – 7 степенно оценяване по 7 критерия: 1. Притъпен афект; 2. Емоционално отдръпване; 3. Беден контакт; 4. Пасивност (апатично социално отдръпване); 5. Затруднения в абстрактното мислене; 6. Липса на спонтанност и поток на разговора; 7. Стериотипно мислене.

3-та скала: Основна психопатологична скала – 7 степенно оценяване по 16 критерия: 1. Соматични безпокойства; 2. Тревожност; 3. Чувство за вина; 4.  Напрежение; 5. Маниерност и поза; 6. Депресия; 7. Двигателна забавеност; 8. Некооперативност; 9. Необичайно мисловно съдържание; 10. Дезориентация; 11. Слабо внимание; 12. Липса на критичност и прозрение; 13. Разстройства на волята; 14. Беден контрол върху импулсите; 15. Свръхангажираност; 16. Активно социално оттегляне

Към PANSS скалата е включено и оценяване по допълнителни въпроси за профил за агресивен риск, което се използва като включващ/изключващ критерий при първоначалния подбор на участниците, също така и при крайното оценяване.

            Получените резултати от изследването са интерпретирани с помощта на вариационен анализ и проверка на хипотези – t-критерий на Стюдънт за зависими извадки.

            За периода на провежданата йога практика при участниците не се наблюдава промяна по отношение на критериите от позитивната скала и спрямо профила на агресивен риск. За разлика от това се наблюдава подобряване на множество от симптомите и критериите по негативната скала и основната психопатологична скалата. Наблюдаваното подобрение е в диапазона предимно от 1-2 степени надолу, от оценените първоначално, спрямо интензивността на изява на съответният симптом. Тоест отчетено е подобрение на съответните функции с 1-2 степени.

Позитивните симптоми обикновено се повлияват добре от медикаментозно лечение, но не и негативните. Негативните симптоми допринасят в по-голяма степен за незадоволително качество на живота, функционална неспособност и превръщане на болния в бреме за околните, отколкото позитивните симптоми. Йога би могла да се прилага като съпътстваща терапия при болни от шизофрения в Държавните психиатрични болници и Центровете за психично здраве.

Categories: Семинари