НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ  ПО ЙОГА

 Общи положения

Член 1. С този правилник се урежда статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност на Българска Федерация по Йога (БФЙ).

Състезателни права

Член 2. (1) Състезателните права са съвкупност от правото на йогиста да участва в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб по Йога, както и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права.

( 2 )Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани, граждани на държави – членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерацията Швейцария или чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Ребулкика България.

( 3).Състезателят е дъжен и има право да се състезава само от името на клуба, към който е картотекиран, при условия и регламент подлежащи на договаряне с ръководството на съответния спортен клуб (СК).

Статут на състезателите по йога

Член 3. (1) Картотекираните състезатели имат право да участват в спортно-състезателната и тренировъчната дейност за спортно-състезателната година, за която са картотекирани.

(2) В една спортно-състезателна година един състезател има право да участва в първенства от държавния спортен календар /ДСК/ на БФЙ само от името на един спортен клуб и само в една възрастова група.

Състезатели аматьори по йога

Член 4. (1) Състезател – аматьор по йога може да бъде лице, което е български гражданин или чуждестранно лице, което отговаря на условията на чл. 2, ал. 2 от Правилника.

(2) Състезателите – аматьори не могат да получават възнаграждение освен средствата, необходими за покриване на разходите по извършваната от тях спортно състезателна и тренировъчна дейност.

(3)   Състезателите – аматьори могат да получават награди за постигнати високи спортни резултати.

Член 5. По предложение на СК по Йога, БФЙ предоставя състезателни права и картотекира като състезатели-аматьори по йога лица, които са български граждани, граждани на държави – членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерацията Швейцария или чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Ребулкика България.

Член 6. (1) Състезателите-аматьори могат да сключват със СК по Йога договори за спортно-техническа подготовка и квалификация.

(2) За лица не навършили 18 години договор може да бъде сключен с техен законен представител.

 Състезатели професионалисти по йога

Член 7. (1) Състезател – професионалист по йога може да бъде лице, което отговаря на условията на чл. 2, ал. 2 от Правилника.

(2)  Състезателят професионалист извършва тренировъчна и спортносъстезателна дейност от името на спортния клуб, с който е сключил трудов или граждански договор.

(3) Състезателите професионалисти извършват тренировъчна и състезателна дейност срещу възнаграждение.

Член 8. (1) Договорът между спортиста професионалист и спортния клуб се сключва задължително в писмена форма и включва клаузи относно:

 1. срока на договора;
 2. размера на възнаграждението на спортиста;
 3. застраховането и медицинското осигуряване на спортиста;
 4. условията и реда за прекратяване на договора, включително при трансфер;
 5. обезщетенията, дължими от неизправната страна.

Член 9. (1) Състезателните права на спортистите-професионалисти се упражняват за срока на договора.

(2) Спортист с изтекъл или прекратен договор самостоятелно определя към кой СК да бъде картотекиран.

Член 10. По предложение на СК, БФЙ предоставя състезателни права и картотекира като състезатели-професионалисти по йога лица, български граждани, граждани на държави – членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерацията Швейцария или чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Ребулкика България..

Член 11. Сключване на договор между състезателя-професионалист и СК е възможно за лице, навършило 18 години.

Категоризиране на състезателите по възраст

Член 12. Състезателите се категоризират в шест възрастови групи отделно за мъже и жени:

а) Първа /деца/ 8 – 12 години

б) Втора /юноши/ – 13 – 17 години

в)  Трета  – 18 – 25 години

г)  Четвърта –   26 – 35 години

д)  Пета – 36 – 40 години

е)  Шеста – 41 – 51 години

ж) Седма – над 52 години

Картотекиране на състезателите по йога

Член 13. (1) Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за определено физическо лице, придобиващо статута на спортист.

(2) Картотекирането на състезатели по йога се извършва по предложение на членуващ в БФЙ спортен клуб, който е платил за текущата година дължимия членски внос и на който състезателят е предоставил състезателните си права. Картотекирането се извършва в периода от 01 март до 20 март през съответната календарна година и има срок за една спортно-състезателна година, която започва от 01 април на текущата година и завършва до 30 Март на следващата година. Предложението се разглежда, ако е придружено от изразено писмено съгласие на лицето, желаещо да бъде картотекирано като състезател.

(3) Всеки спортен клуб член на БФЙ е длъжен да предложи за картотекиране преди всяка спортна календарна година минимум 5 /пет/ състезатели в поне 2 /две/ възрастови групи.

(5) Всеки спортен клуб член на БФЙ е длъжен да подготви и осигури участието на минимум 2 /двама/ от картотекираните състезатели по Йога в регионалните първенства, както и при съответното им класиране в националния шампионат.

(6) Българската федерация по йога издава на картотекираното лице състезателна карта. Със състезателната карта и с документа за самоличност се установява правото на лицето за участие в тренировъчната и спортно-състезателната дейност на БФЙ.

(7) За да бъдат издадени състезателни карти, СК по Йога представят в БФЙ  предложение за картотекиране, включващо:

 1. списък на състезателите, който съдържа трите имена на състезателя, ЕГН, възрастова група в която ще се състезава през следващата спортна година, пол, както и изразено с подпис писмено желание на състезателя да бъде картотекиран – за пълнолетни, или писмено съгласие, изразено с подпис от законния представител – за непълнолетни и малолетни.
 2. документ за проведен периодичен медицински преглед.
 3. копие от сключен договор между състезателя и СК, ако има такъв.
 4. заверена от СК състезателна карта.

Член 14. (1) Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани, граждани на държави – членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерацията Швейцария или чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Ребулкика България.

(2) Картотекирането се извършва само след изразено писмено желание от лицето, желаещо да бъде картотекирано.

(3) Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано само при спазване на разпоредбата на чл.3 и чл. 4 от ЗЛС.

Прекратяване и отнемане на правата за участие в спортно-състезателна и тренировъчна дейност на състезателите по йога

Член 15. Правата за участие в спортно-състезателна и тренировъчна дейност, произтичащи от картотекирането се прекратяват:

 1. по взаимно съгласие.
 2. при писмено желание на картотекираното лице или неговия законен представител или на съответния СК по Йога
 3. с изтичане на срока на картотеката
 4. при смърт
 5. при заличаване регистрацията на СК
 6. при прекратено членство на СК във Федерацията.

Член 16. (1) Правата на йогистите професионалисти за участие в спортно състезателната и тренировъчната дейност, произтичащи от картотекирането, се упражняват за срока на договора и при наличие на редовно ежегодно картотекиране в БФЙ, а на йогините аматьори – за срока на картотекирането.

(2) Картотекирането има срок една спортносъстезателна година.

Член 17. (1) Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчната дейност на състезателите по йога могат да бъдат отнети или прекратени от БФЙ за определен период от време или окончателно.

(2) Мерките по ал.1 се налагат от Управителния съвет /УС/ на БФЙ по негова инициатива или по предложение на СК, притежаващ състезателни права.

Член 18. Правата  за участие в спортно-състезателната и тренировъчната дейност, произтичащи от картотекирането, могат да бъдат спрени или отнети и при констатирани нарушения на:

 1. Закона за физическото възпитание и спорта и настоящия Правилник.
 2. Учебно-тренировъчния и спортно-състезателен процес
 3. Нормативните документи на БФЙ.

Член 19. Всички обстоятелства, свързани с картотекирането, се вписват в специална картотека, която се води от БФЙ.

Задължения на състезателите по йога

Член 20. (1) Състезателите, картотекирани при Българската федерация по йога имат следните задължения:

– да спазват Устава на Федерацията по Йога, настоящия Правилник и всички други правилници, наредби на Федерацията и решенията на нейните органи спазват принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния кодекс за спорта, Конвенцията за насилието и лошото поведение, Антидопинговия правилник на Световната антидопингова асоциация, Закона за физическото възпитание и спорта и нормативните документи на БФЙ.

– да не употребяват допингови средства в спортно-състезателната и тренировъчната дейност с цел повишаване на спортните си постижения.

–  да спазват спортната етика и опазват престижа на спорта.

– да спазват общо задължителните актове на Международните спортни организации, уреждащи участието  в тренировъчната и състезателната дейност на всички равнища по Йога.

– да преминават задължителните начални, периодични и пред състезателни медицински прегледи

– да изпълняват и спазват решенията на своите спортни клубове и  БФЙ

– да изпълняват спортно-техническите изисквания по Йога  за постигането на определени спортни резултати и духовно развитие.

– да имат висок морал, спортсменско отношение и поведение за пример.

– да уведомяват БФЙ чрез клуба си или чрез своя представител (менажер), за участието си в международни турнири, срещи, състезания или други международни състезателни прояви три дни предварително, а когато е необходимо и да изчакат необходимото разрешение от страна на Федерацията.

Преходни и заключителни разпоредби

 1. Настоящият правилник е задължителен за всички СК, членове на БФЙ.
 2. 2. Неуредените от този Правилник въпроси се решават от УС на БФЙ.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12