НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЙОГА

ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПОРТНО ПРАВОСЪДИЕ И СПОРТЕН АРБИТРАЖ

Настоящият правилник регламентира функциите, правата и задълженията на съдията по йога, степента на неговата квалификация и начина на придобиването й, както и определянето на категорията му. Урежда основните правила при организацията на съдийството по време на състезанията по йога, провеждани на територията на Република България.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият правилник регламентира всички въпроси по дейността на съдиите по йога.

Чл.2. Целта на Правилника е :

(1)   1. да определи правата и задълженията на съдиите по йога

 1. да определи системата за категоризация и класификация на съдиите;
 2. да определи системата за квалификация на съдиите-арбитри на национално равнище;
 3. да определи системата за координиране и контрол на нивата за квалификационното обучение на съдиите;
 4. да определи правилата, регулиращи спорове и арбитражи.

(2)    1. Да определи състава и задачите на съдийската колегия

 1. Да определи състава и дейността на съдийските комисии

Чл.3. Съдийството на всички състезания по йога, организирани от БФЙ и спортните клубове (СК) на територията на Република България, се организират и ръководят от Съдийската колегия към БФЙ.

СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ

Чл.4. Съдийската колегия е помощен постоянен орган към БФЙ.

Чл.5. В Съдийската колегия (СКл) членуват всички съдии по йога, които:

 • са картотекирани за съответната спортна година съгласно този правилник
 • притежаващи съдийска категория, призната от БФЙ
 • предложени са за съдии от лицензирани клубове по йога членове на БФЙ,
 • предложени са за съдии от председателя на БФЙ
 • положили са успешно изпит за съдия по йога и отговарят на всички изисквания за съдия по йога, съгласно този правилник, Устава на федерацията и всички останали правилници и нормативни актове касаещи съдията по йога.

Чл.6. Съдийската колегия по йога:

 1. подпомага повишаването на квалификацията на съдиите по йога
 2. осигурява компетентни съдии за провеждане на всички състезания по йога в страната

Чл.7. Членство в Съдийската колегия се прекратява:

 1. по собствено желание, чрез подаване на писмена молба до Съдийския съвет
 2. при изтичане на срока, за който е картотекиран като съдия, ако не бъде картотекиран отново.
 3. в случай на дисциплинарно изключване от съдийската комисия

Чл.8. Ръководен орган на СКл е Съдийския съвет (СС), чийто пълномощия са:

 1. Приема актове (правилници, наредби и т.н) съобразени с международните изисквания и устава на федерацията по йога;
 2. Приема правила за класация и декласация на състезателите по йога;
 3. Анализира и оценява дейността на съдийската комисия за всяко състезание;
 4. Определя реда за получаване на квалификация на съдия по йога;
 5. Регламентира реда за категоризация и прекатегоризация на съдийския състав;
 6. Следи за спазване на професионалната етика и морал на съдийския състав
 7. Поддържа редовно картотеката на съдиите, в която се вписват участия в курсове и семинари, поощрения и наказания;
 8. Избира Съдийска комисия по състезанията;
 9. Изготвя съдийска листа, в която са включени всички категории съдии;

Чл.9. Председателя на СС, броят на членовете на СС и поименния състав на СС и се избират от Общото събрание (ОС ) на БФЙ.

Чл.10 Председателят на СС е член на СС.

Чл.11. Съдийския съвет за своята дейност се отчита пред ОС на БФЙ.

Чл.12. СС провежда годишно редовно заседание и при необходимост могат да се провеждат и извънредни заседания.

Чл.13. Заседанията се провеждат по решение на Председателя на СС, като известяването на членовете на СС се извършва писмено и/или устно от техническият секретар на БФЙ най — малко една седмица преди датата на провеждането на заседанието с указване на място, ден, час и дневен ред.

Чл.14. Председателят на СС ръководи заседанието.

Чл.15. Редовно е заседанието, на което са присъствали 50%+1 от състава на СС.

Чл.16. При необходимост и при изключителни случаи СС може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на СС.

Чл.17. Решенията на СС се вземат с явно гласуване, с обикновено мнозинство. Председателят има право на глас при гласувания.

Чл.18. Протокол от решенията на СС се изготвя в минимум два екземпляра/копия/- за документацията на БФЙ и за СС.

Чл.19. Към съдийската колегия се избират съдийски комисии:

 1. Съдийска комисия по първенствата
 2. Арбитражна комисия

Чл.20. Правата и задълженията на Арбитражната комисия се уреждат в отделен правилник.

СЪДИЙСКА КОМИСИЯ

Съдийска комисия по първенствата. Състав

Чл. 21. (1) За всяка отделна съдийска комисия, на лотариен принцип се избират и включват съдиите от СКл, като тези съдии задължително  трябва да притежават редовно картотекиране и категоризиране за текущата спортно – състезателна година.

(2) Регистрацията по лотариен принцип на съдиите е отделно за:

– регионални състезания

– национални състезания

Чл.22. Тегленето на жребия се осъществява достатъчно време (между една седмица и един месец) преди съответното състезание от председателя на СС в присъствието на:

 1. Председателя или член на Управителен Съвет;
 2. член на Съдийкия съвет;
 3. техн. секретар на БФЙ (присъствието му е задължително в случай, че не присъства някой от предходните двама)

Чл. 23. След теглене на жребия техн. секретар на БФЙ изготвя протокол (най-малко три броя – по един за съдийски съвет, за организатора на турнира и за архива на БФЙ).

Чл. 24. Протоколът трябва да съдържа:

 1. час, дата и място на теглене на жребия
 2. вид и категория на състезанието йога
 3. имена на съдиите по последователността на изтеглянето им
 4. трите имена и подписите на лицата, присъствали по време на жребия (без техн. секретар), посочени по – горе.
 5. входящ номер и печат на БФЙ
 6. основание за съставяне на протокола (писмо с искане от организатора за назначаване на съдийска комисия, предложения за състава на съдийската комисия, други предложения.)

Чл.25. Членовете на съдийскита комисия (СКм) трябва да притежават съответната съдийска категория и да са включени в съдийската листа на БФЙ.

Чл.26. Съдийската комисия за различните видове състезания се състоят от 3 до 5 члена.

Чл.27. Съдийската комисия организира и ръководи съдийството по време на състезанията

по йога като:

 1. Организира цялостния процес на съдийството за конкретното състезание.
 2. Следи за спазването на изискванията в нормативните документи на БФЙ

 Чл. 28. (1) Съдийската комисия избира съдиите за съответното състезание, определяля главен съдия и резервен съдия. Те формират Съдийския състав за съответното състезание.

(2) В случай на участие на роднина или съдружник в състезание, резервният съдия взема участие като гласува и се встъпва на мястото на съдията при оценяването на този състезател.

(3) Главният съдия трябва да притежава квалификация „Б” или „В”.

СТАТУТ НА СЪДИИТЕ ПО ЙОГА

Съдийска правоспособност

Чл. 29. За получаване на съдийска правоспособност  лицата трябва да отговарят на следните условия:

 1. Да са бивши картотекирани състезатели в БФЙ и участвали в състезания или треньори по йога подготвяли такива състезатели;
 2. Да са навършили 25 години за категория А и 30години за категория Б и В, с най-малко средно образование, отговарящи на критериите са спортен съдия по йога.
 3. Квалификацията и правоспособността на спортните съдии се придобива чрез обучение по методика, утвърдена от експертния съвет по чл. 8а от Закона за физическото възпитание и спорта, и полагане на изпит пред съответната комисия, която определя статута им самостоятелно при спазване изискванията на БФЙ и съответната международна спортна федерация.

Критерии за категоризиране на съдиите по йога

Чл. 30. Право на категоризация имат съдии, които са завършели успешно квалификационен курс и са  положили успешно теоретичния изпит, участвали като състезатели на минимум две състезания или треньори, които активно са подготвяли състезатели минимум две години.

(2) Съдиите отговарящи на тези условия се категоризират в категория „А” и могат на съдийстват на регионални първенства.

(3) Съдиите по този член могат да бъдат избирани за резервен съдия на национални първенства, след удобрение на Съдийската комисия.

Чл. 31. (1)  Съдии, положили успешно теоретичния изпит, участвали като състезатели на минимум четири състезания или треньори, които активно са подготвяли състезатели минимум четири години, се категоризират в категория „Б” и могат да съдийстват на национални първенства.

(2) За главен съдия могат да бъдат назначавани съдиите отговарящи на критериите на ал.1.

Чл. 32. (1)  Съдии, положили успешно теоретичния изпит, участвали като състезатели на минимум пет състезания или треньори, които активно са подготвяли състезатели за последните пет години, и отговарят на изискванията за съдия по Йога на Европейската или световната федерация по йога, се категоризират в категория „В” и могат да съдействат освен на национални първенства и на международни първенства.

(2) За главен съдия могат да бъдат назначавани съдиите отговарящи на критериите на ал.1.

Чл. 33. (1) Съдии, положили успешно теоретичния изпит, които не са участвали активно като състезатели или треньори, за да се квалифицират като съдиии трябва да практикуват йога от минимум 10 години, водят йога практики и лекции, и имат доказан практически опит и познания за същността на йога, както и познание от спортна гледна точка.

(2)  Съдиите отговарящи на критериите в ал.1 се квалифицират в категория „А” и могат да съдийстват на регионални първенства. В случай, когато съдиите отговарящи на критериите в ал.1 и имат  изключителни заслуги към йога като спорт по единодушно решение на СС и УС на БФЙ се квалифицират в категория „Б”

(3) Съдиите по този член могат да бъдат избирани за съдия (без право за главен съдия) на национални първенства само след удобрение на Съдийската комисия.

(4) Съдиите по този член могат да повишат квалификацията си след активно участие на две първенства.

Чл. 34. (1) Съдии, които нямат обвързаност към спортен клуб, но са участвали активно като състезатели или треньори и са с доказан приност в областта на йога, могат да бъдат предложени от УС на БФЙ.

(2) Тези съдии придобиват квалификация съгласно изискванията на този правилник.

Категории съдии. Запазване на категория. Промяна на категория.

Чл. 35. Категории съдии:

 1. Категория „А” – отговарят на критериите по чл.30 и чл. 33 от настоящия правилник.
 2. Категория „Б” – отговарят на отговарят на критериите по чл. 31 от настоящият правилник.
 3. Категория „В” – отговарят на критериите по чл. 32 и за съдии отговарящи на критериите на международните правила за съдия по йога.

Чл. 36. За запазване на категорията – съдия, необходимо условие е да са били съдия на  минимум едно състезание за последните 2 години.

Чл. 37. (1) За повишаване на категорията от категория “А“ в категория “Б” е необходимо активно участие в регионални първенства минимум две години и успешно положен квалификационен теоретичен изпит.

 (2) Съдии, показали коректно съдийство през цялата състезателна година имат право да подадат молба до Съдийската комисия за явяване на теоретичен изпит за повишаване на категорията.

Чл. 38. Понижава се категорията на съдии, които са отказали да съдийстват на състезание през последните две състезателни години.

Съдийска картотека

Чл. 39. (1) Съдиите по йога се вписват в отделен регистър на БФЙ ;

(2) Създава се картотека на съдията, която важи за срок от една година.

Чл. 40.  Картотекирането се извършва всяка година чрез лична молба или от представител на Спортен клуб, след представяне на саморъчно подписана от съдията декларация за принадлежност към конкретния спортен клуб.

Чл. 41. При промяна на клубна принадлежност съдията подлежи на повторна картотека.

Чл.42. Съдии, които нямат обвързаност към даден клуб, могат да се картотекират по предложение на УС на БФЙ като независими съдии.

Права и задължения на съдията по йога

Чл. 43. Съдията има право:

 1. Да се картотекира с клубна принадлежност;
 2. Да смени клубната си принадлежност по време на текущата състезателна година при смяна на месторабота или промяна на местожителство;
 3. Да получава информация за новостите и промените в съдийския правилник;
 4. Да повишава своята категория, спазвайки критериите описани в

настоящия правилник;

 1. На морална защита и съдействие при извънредни ситуации по време на спортно състезание;
 2. Да получава възнаграждение за положения труд.

Чл. 44. (1)Съдията по йога е длъжен:

 1. Да поддържа съдийската си квалификация;
 2. Да удостоверява категорията си и клубната си принадлежност със Съдийска карта;
 3. 3. Да присъства на съдийската конференция преди състезанието;
 4. Да бъде на разположение до края на състезанието;
 5. Да спазва графика на състезанието и да заема мястото си навреме;
 6. Да не напуска състезанието по време на протичането му без разрешение на главния съдия;
 1. Да дава оценката си независимо, безпристрастно, компетентно и своевременно като критериите за оценяване се определят в самостоятелен Състезателен правилник.
 2. Да не контактува с други съдии по време на вземане на решение за оценка и преди да е дал личната си оценка;
 1. Да обоснове оценката си при поискване от контролното жури или главния съдия;
 2. Да познава и стриктно да прилага: Правилника за провеждане на състезание и оценка на състезателите, изискванията на този Правилник, Международния съдийски Правилник и други актове уреждащи тази материя на БФЙ.
 3. Да спазва общоприетите етични и морални норми на поведение и взаимоотношения;
 4. Да бъде за пример като морално и йогийско поведение.

(2). Съдията по йога е длъжен да участва минимум веднъж на година в квалификационни курсове или специализирани семинари организирани от Съдийския Съвет;

(3). Ако  Съдията по йога не е спазил изискванията по предходната алинея или не е издържал успешно изпитите в квалификационни курсове или специализираните семинари за съдии, същият не може да бъде картотекиран като такъв през следващата спортна година.

Главен съдия

Чл. 45. Главен съдия е длъжен:

 1. Да контролира работата на съдиите по време на състезанието
 2. Контролира спазването на всички изисквания на настоящият правилник, Състезателния правилник и други нормативни актове на БФЙ, отнасящи се до тази материя.
 3. Изготвя Програма на състезанието (14 дни преди проявата) с помощта на Съдийския състав
 4. Изготвя График на състезанието (най-малко 7 дни преди проявата) с помощта на Съдийския състав.
 5. Организира и провежда техническа и съдийска конференции
 6. След проведеното състезание изготвя доклад и се отчина пред съдийската комисия за работата на съдиите.

Чл. 46. Главният съдия има право:

 1. Да прекрати състезание при извънредни ситуации застрашаващи сигурността и достойнството на участниците (състезатели, съдии, треньори, техн. лица и др.)
 2. Дисквалифицира състезатели за неспазване на Състезателния правилник
 3. Временно да спре състезанието, ако са констатирани нарушения на Състезателния правилник до отстраняването им.
 4. Да отстрани временно от състезанието състезател, треньор или друго присъстващо на състезанието лице, ако същото нарушава правилата за поведение, реда и моралните норми.
 5. Да взема решения по всички спорни случаи, които могат да възникват между организатори, треньори, съдии и състезатели.

Резервен съдия

Чл. 47. Резервният съдия

(1) присъства по време на състезанието, следи работата на съдиите и тяхното оценяване и при необходимост встъпва на мястото на даден съдия.

 • Резервният съдия може да замести даден съдия:
  1. По здравословни причини
  2. При отстраняване на съотвентния съдия
  3. При родсто между съдия и състезател, за да се избегне субективност на оценката.
 • Наблюдава и контролира поведението на състезателите, както по време на представянето им, така и през другото време в периода на състезанието.
 • Наблюдава и контролира поведението на публиката и на всички треньори и други присъстващи лица по време на състезанието.
 • Докладва на главния съдия за нарушения на реда и да поиска отстраняването на нарушителя, както и дисквалифицирането на състезател.

 НАРУШЕНИЯ НА СЪДИИТЕ

Дисциплинарни нарушения и наказания на съдиите

Чл. 48. В случай, когато главен съдия в дадено състезание не се справи със задълженията си
( удостоверено с писмен документ – жалба, сигнал и др. подобни), съгласно изискванията на този Правилник, СС трябва на свое заседание да разгледа случая и да изрази отношение по него.

Чл. 49. В случай, че съдия по време на заседание не се справи със задълженията си, главният съдия го отстранява и на негово място встъпва резервня съдия.

Чл. 50.  При нарушаване на изискванията на документите, регламентиращи дейността на БФЙ, СС налага следните дисциплинарни наказания на съдиите по йога:

 1. Отстраняване от съдийство за съответното състезание
 2. Отстраняване от съдийство за срок от една година
 3. Отстраняване от съдийство за период по-голям от една година;

Чл. 51. Дисциплинарните наказания:

 1. се определят в зависимост от нарушенията и тяхната значимост
 2. се налагат след като се разгледат писмените обяснения на нарушителите

ПООЩРЕНИЯ

Чл. 52. По предложение на Съдийския съвет в края на всяка спортно – състезателна година УС на БФЙ може да определи морални и материални награди за съдии по йога.

ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТИ НА СЪДИИТЕ ПО ЙОГА

Чл.53. (1) СС изготвя методиката за първоначално и квалификационно  обучение на съдия по йога, които включват  задължителните минимални изисквания за предмети и теми на обучение, в това число: продължителност на курсовете, начина на оценка на състезателите, правилата за поведение, подробно разучаване на правилата на състезанията, всички  права и задължения, както на съдията така и на състезателите, моралните принципи и принципите на йога, които трябва да бъдат спазвани по време на състезание.

Методика за Квалификацията и правоспособността на спортните съдии по йога се одобрява от УС на БФЙ и  утвърждава от експертния съвет по чл. 8а от Закона за физическото възпитание и спорта.

(2) СС изготвя въпросите или „тестовете” за теоретичните изпити на съдиите по йога.

(3) СС назначава изпитна комисия от минимум трима човека. В изпитната комисия могат да участват съдии по йога от категория „Б” и „В”, както и членове на СС.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Съдийският правилник се приема от УС на БФЙ и се одобрява след обсъждане на Общо събрание на БФЙ
 • 2.Правилника за Статут на съдиите по йога се приема съгласно чл.21 и чл.22 На Правилник за прилагане на Закон за физическото възпитание и спорта.
 • 3.Съдийски Съвет на БФЙ осъществява контрол за спазването на изискванията на Съдийския правилник.
  § 4.Случаи, непредвидени в Съдийския правилник и ЗФВС се разглеждат от Съдийския съвет и Арбитражната комисия на БФЙ, съобразно Устава и другите нормативни документи на БФЙ.
 • 5.Съдийският правилник влиза в сила от …………………г.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12