НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

ПРАВИЛА  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ  ОТ ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР И НА ДРУГИ СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТ ЙОГА.

Целта на състезанията по йога е да  се покаже степента на постигнатото от практикуващите йога, техният спортен  дух и висок морал, спортсменство и желание за усъвършенстване. Състезанията по йога представят пред обществото изпълнение на йога асани /физически упражнения, пози/ като се акцентира върху съчетаването на  полезното въздействие на йога и умението да се изпълняват специфичните йогийски упражнения,  чрез състезателния елемент, характерен за всяко състезание.

Правилника е съобразен  със закона и философията на йога както и с изискванията на българското законодателство.

Главен организатор на състезанията по йога на територията на република България е Българска Федерация по Йога.

БФЙ организира и провежда Регионални и Държавни първенства.

Провеждане на Регионални и Държавни първенства

Организацията и ръководството на Регионалните и Държавните първенства, както и датата, мястото, продължителността и условията за протичане на състезанията се осъществява от УС на БФЙ с подкрепата на Съдийската Колегия /СК/ към БФЙ или от упълномощено от тях лице

Организацията по време на провеждането на самото състезание се възлага на Съдийския съвет или на упълномощено от него лице със подкрепата на УС на БФЙ.

Изисквания за провеждане на състезанията

 1. Площадка за провеждане на състезанието:
  • Големината на площадката да е хоризонтална, еднородна и да позволява присъствието на поне 5 състезатели едновременно да се разположат с достатъчно пространство между тях за представянето на асаните.
  • Настилката на площадката да не е хлъзгава или груба, да не създава опасност от нараняване на състезателите.
  • Помещението може да бъде осветено според предпочитанията на съдиите, но задължително да има достатъчна видимост, както за съдиите и състезателите, така и за публиката.
  • За озвучаване с музика по време на изпълнението на съчетанията да е осигурена музикална уредба с добро качество. Може да се използва жива музика само за конкретно представяне и предварително заявяване на съдиите.
  • Състезанието може да се провежда на открито или в закрито помещение /сцена, спортна зала или друго достатъчно за целта просторно помещение./
  • Състезания на открито могат да се провеждат само когато метеорологичните условия позволяват това и мястото на провеждане е пригодено за такива цели.
  • При провеждане на състезания на закрито температурата в помещенията трябва да е умерена и същите да са пригодени за такъв тип състезания.
  • Трябва да има помещение за загряване на състезателите, където те необезпокоявани да се подготвят за своето представяне.
 2. Разположение на съдиите по време на състезание:
  • Съдиите се разполагат на три отделни места, разположени в най-добрите гледни точки за оценка, без да пречат на състезателите и публиката.
  • Съдиите могат да са в движение, ако преценят, че е необходимо.

 По време на състезанието задължително се осигуряват места за:

– техническите лица

– треньорите и ръководителите на клубовете

– лекар

– медиите

– публиката

– охраната

 1. Облекло

4.1 Съдиите носят задължително отличителен знак – бадж или са облечени с еднотипни дрехи, които ги отличават от останалите.

4.2 Облекло на състезателите:

4.2.1 Облеклото трябва да следва формите на състезателя, да е прилепнало към тялото, за да може  оценяващият лесно да прецени всяко движение.

4.2.2 Всеки състезател може сам да избере облеклото си като спазва изискванията. За предпочитане е цветът да е светъл.

4.2.3 Всички състезатели се представят боси.

4.2.4 Не се допуска състезателите да носят по себе си предмети, които могат да нараняват, например – безопасни игли, карфици и др.

4.2.5 Състезателят може да носи очила на своя отговорност.

4.2.5 Облеклото може да е атрактивно, но спазвайки нормите за благоприличие.

 1. Регистрация за участие в регионални и държавни първенства.
 • Всички председатели на клубове трябва да изпратят един месец преди определената дата за състезанието списък до Председателя на БФЙ с имената и данните на официално и предварително картотекираните състезатели от клуба си, които ще участват в състезанията. Това се урежда с готов формуляр, който се попълва и се изпраща по електронен път или на хартиен носител, чрез писмо, подписано и подпечатано от председателя на клуба.
 • Преди започване на състезанието, в предварително обявен час се регистрира участието на всички присъстващи състезатели.
 • Закъснелите за регистрация по уважителни причини клубове могат да бъдат допуснати със съгласието на СС /съдийски съвет/ на СК /съдийска колегия/ към БФЙ.
 • Редът на участие се определя от техническата комисия по азбучен ред.
 • Всеки състезател трябва да представи документ от медицински преглед, от личния си лекар с подпис и печат, че здравословното му състояние позволява участие в състезание с изпълнение на физически упражнения. Непълнолетните състезатели представят декларация от поне единия родител че е запознат с условията на състезанията и дава съгласие за участие на своето дете в него.
 • Всеки състезател има право да участва само във възрастовата група, в която е картотекиран в началото на съответната година.
 • Таксата за състезателите на ДП е 2лв. За лица до 19 години и 5лв. за лица над 20 години.
 • Не може да участва като състезател лице, което към момента на провеждане на състезанието е съдия или до шест месеца преди състезанието е било картотекирано като съдия към СК на БФЙ. Също така не може да участва като състезател лице, което е ръководен орган към БФЙ или е било член на някой от ръководните органи на БФЙ през последните шест месеца.

5.1 Всеки състезател трябва да е регистриран за участие в състезанието, в своята възрастова група.

Възрастовите групи са описани в правилника за картотекиране на състезатели, както следва:

а) Първа /деца/ 8 – 12 години

б) Втора /юноши/ – 13 – 17 години

в)  Трета  – 18 – 25 години

г)  Четвърта –   26 – 35 години

д)  Пета – 36 – 40 години

е)  Шеста – 41 – 51 години

ж) Седма – над 52 години

5.1.1 Втората част на състезанието – абсолютния шампионат, за съчетание на Асани, се провежда в две категории – младша и старша възраст, отделно за жени и мъже. Младша възраст включва възрастовите групи от 8г. до 25г.. Старша възраст включва възрастовите групи от 26г. до над 51г.

 1. Организиране и провеждане на Регионални първенства

6.1 Регионалните първенства се провеждат в четири отделни региона, които се определят от УС и СС на СК на БФЙ.

Всяка година до края на провеждането на държавното първенство се взема решение от УС на БФЙ и СС на СК на БФЙ за Определяне на място, където ще се провеждат през следващата година регионалните състезанията.

6.2 УС на БФЙ и СС на СК на БФЙ определят клубовете към кой региони спадат.

6.3 УС и СС вземат решение и за промяна на квотите във всеки регион, за всяко регионално първенство,  за класиране и участие в Държавното първенство.

6.4 До края на предходната година се назначават отговорници по региони за осъществяването на регионалните първенства от УС.

6.5 Отговорниците по региони работят съвместно и дават отчети на УС или лице назначено от него за организиране на състезанията, за съответната година.

6.6 Регионалните първенства се провеждат в 4 града в страната, принадлежащи към съответните региони, като мястото и времето се избират от УС съвместно със СС.

6.7 Клубовете от съответните райони дават предложения къде да се проведе състезание.

6.8 На регионалните първенства се изпълняват само асани, без съчетание.

При провеждане на регионалните първенства се прилагат правилата на т. 9.1, 9.2, 9.3.1, 9.3.2 и 9.3.3 от този правилник съобразени със спецификата на регионалните първенства.

6.7 Условията за провеждане трябва да отговарят на общите условия в този правилник и другите правилници на БФЙ.

6.8 Състезанието се провежда в един ден. В него могат да участват състезатели от клубовете на БФЙ, които са към съответния регион.

6.9  Всеки клуб е длъжен да участва с минимум трима състезатели, по възможност поне в две възрастови групи.

6.10 Оценяването се извършва по описаните правила по-долу в този правилник като класирането се определя допълнително от квотата на региона.

 1. Класиране на Регионални първенства:

                 7.1 Класирането е от 1 до 6 място. За ДП се допускат от 1 до 3 място, като това зависи от броя на състезателите и квотата на региона, както и от минималния брой точки необходим за класиране на състезателите.

                 7.2 Класирането се  съобразява с изискванията за минимален брой на точките за класиране, посочени  в този правилник.

7.3 Ако в някои възрастови групи няма класирани състезатели или същите не са събрали минималния брой точки, то тогава може по решение на УС и СС да се увеличи квотата на други региони, които имат състезатели в конкретната възрастова група с нужния брой точки.

7.4 Ако в някой регион има повече състезатели с висок брой точки, след като е направено класиране от 1 до 3 място на възрастовите групи, то тогава може по решение на УС и СС да се увеличи броя на участниците от този регион.

7.5 Наградите на Регионалните първенства са медали и диплома за класираните от 1 до 3 място. Останалите състезатели получават диплома за участие в Регионално първенство.

 1. Турнири: при провеждане не регионален турнир, който е включен в календара на БФЙ и е съгласуван с нея, се провежда по правилата на този правилник. Класираните на първо място в тези турнири имат право да участват в ДП.
 2. Държавни първенства

Държавните първенства се Провеждат един път в годината като мястото и датата се определят от УС през предходната година в рамките на един месец след провеждане на държавното първенство през същата година, и се обявява официално на всички клубове към федерацията. Решението за провеждане на състезанията се публикува веднага и на сайта на БФЙ.

Срокът от обявяването до датата на провеждането на следващото състезание не може да е по-малък от 4 месеца.

Това правило важи и за определяне на датите и мястото за регионалните първенства, за следващата година.

 • Структура на Държавното първенство

     9.2 Изисквания към състезателите

 • Състезателите в ДП спазват моралните принципи на йога и поведението им следва да бъде водено от тях.
 • При проява на невъзпитано държание, което се изразява в обидни думи или жестове, към който и да е по време на първенството /съдии, ръководители на клубове, други състезатели, както и цялата аудитория/, с решение на съдиите на състезанието, състезателят се декласира и се лишава от присъствие на събитието.
 • Състезателят трябва да бъде подготвен за състезанието като показва най-доброто си изпълнение и поведение. Приятното излъчване на всеки състезател по време на представянето и извън него е един от критериите за оценката, която ще получи.
 • Неподготвените състезатели се декласират.
 • Състезателите приемат решенията на съдиите и ги уважават
 • Състезателите нямат право да използват каквито и да е психотропни вещества при явяването си на първенството.
 • Състезателите на трябва да страдат от психически заболявания.

9.3    Стилове на провеждане на ДП по йога

Провежда се в 2 стила: 1. Асана и 2.Съчетание от Асани.

  9.3.1 Особености на стил Асана.

Представят се асаните, които са избрани за състезанието като се задържа минимум 5 сек. в крайното положение. Критериите за оценка са предварително обявени и състезателите трябва да се придържат към тях.

Класирането в този стил се определя от набраните точки за всички групи асани. При равни резултати на състезателите от дадена възрастова група, то тогава те се явяват след като приключи представянето на цялата възрастова група, като им се предлагат други асани с повишена сложност, които също са предварително определени в списък.

Класираните на I, II а в определените от правилника случай и  III място, с набрани /необходимия минимум/ брой точки се класират и имат право да участват в стила – Съчетание на асани.

9.3.2 Структура за провеждане на състезанието в стил – Асана.

 • На сцената излизат всички състезатели от една възрастова група, ако мястото позволява. Групата може да се раздели при необходимост.
 • Всеки състезател заема мястото си, което е обявено от техническото лице.
 • Всяка асана се заема индивидуално, само от един състезател, след като чуе номера или името си.  Задържа се задължително за минимум 5 сек. в крайното положение, за да може да бъде оценена от съдиите. След това същата асана се изпълнява от следващия назован състезател.
 • След изпълнението си на позата състезателите изчакват другите като заемат удобна поза с кръстосани крака и не пречат с поведението си.
 • След изчерпване на всички групи асани цялата възрастова група освобождава сцената и изчаква резултатите.
 • Състезанието продължава със следващата възрастова група.
 • Класиралите се състезатели от 1 до 3 място с равен брой точки се явяват след като приключат всички възрастови групи.
 • Изисквания за стил – Асана.
 • Състезателите трябва да могат да изпълняват асаните, които са подготвени и предоставени в списък с критериите, по които ще бъдат оценявани.
 • Списъкът с асани, с повишена сложност ще се използва в случаите на равни резултати за класиране на 1, 2 и 3 място. Тези асани ще бъдат определяни от съдийския екип или с жребии по време на  състезанието.

9.3.4  Структура за провеждане на състезанието в стил – Съчетание на асани.

 • Състезателят излиза на сцената, след като чуе името си.
 • Редът на състезателите се определя от техническите лица според възрастовата група и броя точки по възходящ ред.
 • Изпълнява се съчетание на асани като се спазват изискванията за този стил упоменати в този правилник.
 • След завършване на съчетанието си състезателят напуска сцената и изчаква резултата си.

 Изисквания за стил – Съчетание на асани.

Съчетание на асани е стил, в който се представят поредица от асани в непрекъснат цикъл. За съчетанието трябва да се използват минималния брой задължителните пози, упоменати предварително в списък, като може да се променя свободно реда им и да се добавят други  йогйиски  пози по избор на състезателя, които да подчертават неговите възможности. Задължително е да има пози от всички групи.

Всеки състезател може да избере музика за своето съчетание, която допълнително да усили въздействието от изпълнението му.

Важно условие е да има плавни движения по време на заемането на позите и подходящи комбинации от пози за преминаване между тях. Всяко допълнително наместване в асаната нарушава хармонията при изпълнението.

Учасниците в този стил трябва да представят своите умения за:  артистичност, чувство за ритъм, координация на движенията, грация, харизматично излъчване, също така и усмивка, която изразява позитивна вътрешна нагласа.

Включването на мудри по време на съчетанието е желателно и създава духовна атмосфера. Насочването на погледа към определени точки за концентрация също е елемент от съчетанието на асани. Най-важният акцент в съчетанието е излъчването на спокойствие и хармония.

В съчетанията се използват само йога Асани /пози/. Ако бъдат използвани други елементи и пози, който не са от йога, то същите могат да бъдат оценявани само от гледна точка на общата атрактивност на съчетанието, но не и като сложност.

Времетраенето на съчетанието трябва да бъде от 5 до 7 мин.

 1. РАБОТА НА СЪДИИТЕ

10.1 Съдииският екип на държавното първенство се състои от трима съдии /главен съдия и двама съдии/, плюс един резервен съдия.

10.2 Съдиският екип на регионалните първенства се състой минимум от двама съдии, единият от които е главен.

10.3 Мисията на съдиите е да оценяват точно и безпристрастно състезателите според обявените критерии за оценка. Съдии могат да бъдат само лица които са членове на СК към БФЙ, имат съответната категория  и отговарят на всички условия посочени в съответните правилници, наредби, закони и устав на федерацията по йога.

10.4 Главният съдия координира дейността на съдийския екип и следи за правилното оценяване. Той следи за дисциплината и наказва за нейното нарушаване. Главният съдия дава началото и края на всяко състезание. Същият при необходимост временно може да спре състезанието за почивка или техническо уточняване. Когато има официална контестация от ръководител на участващ отбор или треньор, главният съдия свиква комисия от всички съдии, включително резервния съдия. Комисията разглежда протеста и претенциите във връзка с оценката на конкретния състезател като за целта може да ползва технически средства, като видео запис, снимки и др. подходящи. Всички материали, който се използват за уточняване на ситуацията трябва да са ясни и недвусмислено да я пресъздават.

10.5 При съществено разминаване на оценките на отделните съдии, главният съдия може да поиска обяснение от тези съдии, който са дали оценка съществено  различаваща се от останалите оценки и при необходимост да свика комисия за уточняване на оценките или да изисква от състезателя повторно показване на асаната и нова оценка.

10.6 Съдиите оценяват самостоятелно всеки състезател без да се влияят помежду си, както и от публиката или други присъстващи лица на състезанието.

10.7 Оценките се нанасят на предварително изработени бланки, които се подписват и се изчисляват от съдиите или от назначени за това технически лица. При нанасяне на поправка върху бланката, съответният съдия се подписва до нея и записва часа и датата на тази поправка. Главният съдия следи за правилното изчисляване на получените точки от всеки отделен състезател. Това свое задължение, той може да предостави на резервния съдия. Всеки съдия е длъжен да провери дали правилно са нанесени крайните оценки и да сигнализира при допуснати грешки. Бланките, с който се оценяват състезателите се пазят минимум 3 години в СК.

 • Съдиите за всяко отделно състезание се избират съгласно съдийския правилник.
 • МЕТОД НА ОЦЕНКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

11.1 По време на състезанията всички състезатели се оценят индивидуално с точкова система и по критерии посочени в този правилник.

 • Оценка на състезателите при изпълнение на индивидуални асани.
 • В деня преди състезанието, съдийският екип, избран за конкретното състезание избира чрез жребии кои осем асани /по една от всяка група асани/, посочени в този правилник, ще се изпълняват от всички състезатели. За улеснение работата на съдиите, СС на СК към БФЙ може да подготви няколко комбинации от необходимите 8 асани, като в деня преди състезанието или поне 2 часа преди самото състезание с жреби се изтегли една от комбинациите.
 • Критериите за оценка на всека асана са 3 /три/, от които:
 1. Един критерий от 3 подточки за технически правилно изпълнение на ключови елементи.
 2. Един критерий за общо правилно изпълнение и невербалното поведение на състезателя на подиума.
 3. Един критерий за неуспешни опити или видимо залитане на състезателя.

Максималният брой точки, който може да се събере за правилно изпълнение на една асана, включващ всички критерии е 5 точки.

         Особености на критериите за оценяване на изпълнението на асаните.

 • Критерий за технически правилно изпълнение на ключови елементи.  Този критерий дава максимум 3 /три/ точки.  С него се оценя дали състезателят правилно изпълнява избраната от този правилник асана и  най-важните /ключови/ елементи от посочените в този правилник пози /асани/. За всяка асана в правилника са посочени ключовите елементи и как точно трябва да са изпълнени. Броят на ключовите елементи за всяка асана е 3 /три/. При неправилно изпълнение на този ключов елемент, различаващо се от посочените изисквания в правилника, се отнема 1 /една/ точка. Съдията, може да отнеме точки и в случай на съществено разминаване като цяло на асаната, която трябва да направи състезателят, съгласно описанието й в този правилник и това, което е направил в действителност.
 • Критерий за общо правилно изпълнение и невербалното поведение на състезателя на подиума. Този критерий се оценява с максимум 2 точки. По правило за това изпълнение съдиите дават на състезателя

Една /1/ точка, когато същият е изпълнил нормално съответната асана, в съответствие с изискванията на този правилник. Съдиите могат да дадат 2 точки по изключение, ако състезателят видимо показва духовно излъчване и присъствие на подиума, положително отношение към своето изпълнение, както и изключителна лекота при изпълнението на конкретната асана. Съдиите могат да не дадат точки на състезател по този критерии, ако същият покаже видимо, безразличие, отрицателно отношение към, това което прави или по друг начин покаже грубо или негативно отношение по време на изпълнението си.

 • Критерий за неуспешни опити или видимо залитане на състезателя по време на изпълнение на отделните асани. Този критерии не носи точки а само отнема. За всеки неуспешен опит да се заеме зададената от съдиите асана се отнема 1 точка. За всяко явно и съществено залитане се отнема също 1 точка на състезателя при оценката на тази асана.
 • Изчисляване на краен резултат за един състезател. Максималният брой точки, който може да събере един състезател за изпълняваните от него осем асани е 40.

Всеки съдия дава отделно своите оценки за отделните асани като накрая се сумират в общ резултат. Крайната оценка на състезателя се оформя като средно аритметична оценка от сбора на оценките на всички съдии  /крайните оценки на всички съдии се събират и се делят на броя на съдиите/. Ако на отделни състезатели се даде да изпълнят допълнителни асани със завишена трудност за определяне на класирането, тези оценки не влизат в общата оценка на състезателя. Тези оценки ще служат единствено, за да може да се определи класирането от 1 до 4 място на отделни състезатели, които имат еднакви крайни оценки.

 • За да бъде класиран на първо място един състезател трябва при изпълнението на асаните да е събрал, минимум като крайна оценка, общо 33 точки. За да може да бъде класиран състезателят на второ място минималният брой общи точки, който трябва да е събрал е 28, а за трето място минимум 24 точки.
 • Когато от 1 до 3 място в отделна възрастова група има класирани състезатели с еднакъв брой точки, то същите изпълняват повторно асани от групата на по-сложните, за да се определи мястото им за класиране и евентуално да определят съответно кой ще се класира за следващия етап от състезанието. Състезателите с еднакъв брой точки от  съответната възрастова група изпълняват индивидуално по две асани изтеглени с жреби от съдийския състав и се оценяват по правилата на този правилник. Ако отново имат еднакъв брой точки се дава още една асана със завишена трудност по избор на главния съдия и отново се оценяват индивидуално от всички съдии. Ако и след третото изпълнение някой от състезателите имат еднакъв брой точки то съдийският състав съвместно с помощник съдията могат да вземат решение за допускането на тези състезатели до следващия етап от състезанието, както и класирането им общо на едно място в съответната група. За всеки индивидуален случай съдиите преценяват дали ще има състезател класирал се на следващо място или ще се прескочи това място за класиране, а следващия състезател по точки ще бъде с едно място по назад.
 • При неспортсменско поведение от страна на състезателите по време на състезанието или неприлично поведение на същия по време на провеждане на цялото състезание /от откриването му до закриването/,  спрямо други   състезатели, съдии треньори, гости, публика и др. По предложение на главния съдия след гласуване от всички съдии може да се отнемат от 1 до 5 точки от крайната оценка на състезателя. При груби прояви на недостойно поведение, въпросният състезател може да бъде дисквалифициран от главния съдия, за което се съставя протокол, който  се подписва и одобрява от останалите съдии на състезанието. Такова решение може да се вземе и след състезанието по решение на СС на СК към БФЙ, след като се изслуша състезателя и свидетели на проявата му.
 • ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ В СТИЛ –  СЪЧЕТАНИЕ НА АСАНИ.
  • Класиралите се състезатели от 1 до 3 място във възрастовите групи от 18 до 51 годишна възраст и на 1 и 2 място в останалите възрастови групи при изпълнението на индивидуалните асани в държавното първенство имат право да участват в стил „съчетание на Асани“. Това състезание излъчва абсолютни шампиони в двете категории групи – младша и старша възраст, отделно за мъже и жени. Ако някой от придобилите право да участват състезатели се откаже от по нататъшно участие, мястото му може да се заеме от следващия по класиране състезател до 4 място и получил не по малко от 25 точки за изпълнение на асаните.
  • Състезателите излизат индивидуално на подиума – мястото за изпълнение след прочитане на името им от главния съдия. Времето за изпълнение е минимум 4 минути и максимум 5 минути. Дежурният съдия следи за времето на изпълнение и съобщава на останалите, ако състезателят не го е спазил. За неспазване на регламентираното време повече от 1 минута се отнема 1точка, за повече от 2 минути се отнемат 3 точки.
  • Съдиите оценяват състезателите в стила – Изпълнение на йога асани според следните критерии:
 1. За правилно изпълнение на задължителните асани състезателят може да получи от 0 до 8 точки. (за всяка неизпълнена правилно поза от задължителните 8 асани се отнема по 1 точка)
 2. За интересно и комбинативно преминаване от една в друга асана се получават от 0 до 3 точки.
 3. За концентрация и вглъбеност и плавност се получават от 0 до 3 точки.
 4. За сложност на асаните могат да се получат от 0 до 3 точки.
 5. За артистично и атрактивно присъствие по време на изпълнениетои могат да се получат от 0 до 3 точки.
 6. За използването на жестове – мудри могат да се получат от 0 до 2 точки.
 7. За стабилност. При всяко явно залитане или падане на състезателя се отнема по 1 точка.
 8. При пропускане на задължителна асана на състезателя се отнема по 1 точка за всеки пропуск.

11.8.4. Изчисляване на краен резултат за един състезател. Максималният брой точки, който може да събере един състезател за изпълняваните от него съчетание на асани е 22.

Всеки съдия дава отделно своите оценки за изпълнението на състезателя, като накрая се сумират в общ резултат. Крайната оценка на състезателя се оформя като средно аритметична оценка от сбора на оценките на всички съдии  /крайните оценки на всички съдии се събират и се делят на броя на съдиите/.

11.8.3 Класирането на Абсолютните шампиони става според броя на точките, които те събират със своето представяне.

В случай на равни резултати, състезателите ще се представят отново като изпълняват едновременно своите съчетания на избрана от съдийския екип музика. Съдиите преценят, следвайки критериите за оценяване кой да заеме спорното  място.

Задължителните асани за стила – Съчетание на йога асани са обявени в приложение №1 към този правилник, където са изброени всички асани за състезанието и критериите за тяхното оценяване.

12 КЛАСИРАНЕ ЗА ОТБОРНИ КУПИ

Класирането за купа се осъществява по следния ред:

 1. За всеки златен медал от възрастова група, клубът към когото е състезателят получава по 6 точки.
 2. За всеки сребърен медал от възрастова група, клубът към когото е състезателят получава по 4 точки.
 3. За всеки бронзов медал от възрастова група, клубът към когото е състезателят получава по 2 точки.
 4. За всеки златен медал от абсолютния шампионат, клубът към когото е състезателят получава по 9 точки.
 5. За всеки сребърен медал от абсолютния шампионат, клубът към когото е състезателят получава по 6 точки.
 6. За всеки бронзов медал от абсолютния шампионат, клубът към когото е състезателят получава по 3 точки.
 7. За всяко четвърто място от абсолютния шампионат, клубът към когото е състезателят получава по 1 точка.

Награждаването се извършва от ръководните органи на БФЙ или на определено от тях лице.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12