НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

ПРАВИЛА за категоризация на клубовете – членове на БФЙ

Приложно поле на Правилата

Чл.1 (1) Настоящите Правила се прилагат за категоризация на клубовете-членове на Българска федерация съгласно  предвиденото в чл.17, ал.1, т.5 от ЗФВС и чл.6, ал.(2) от Правилника за прилагане на ЗФВС.

(2) Настоящите правила са задължителни за всички членове на Българска федерация по йога (БФЙ).

Процедура

Чл.2  (1) При вписване в регистрите на БФЙ, всеки клуб-член на БФЙ подлежи на категоризация съгласно предвиденото в настоящите Правила и закона.

(2) Категоризацията се извършва от Комисия по категоризация (Комисия), която се избира от УС на БФЙ и е с мандат 3 години. Мандатът се подновява автоматично, ако членовете не бъдат освободени след изтичането на срока.

(3) Комисията се състои от най-малко 3 члена, като всеки от тях отговаря на следните критерии:

– да е преподавател/състезател по йога не по-малко от 10 години;

– да е бил член на ръководвн орган в организация, свързана с йога не по-малко от 3 години;

(4)  Членове на Комисията могат да бъдат и членове на УС на БФЙ, както и външни лица, които отговарят на критериите.

(5) Кандидат-членовете на Комисията трябва да представят автобиография  и документи, доказващи обстоятелствата, съгласно критериите по тези Правила. При поискване от УС може да се представя и допълнителна информация. УС има право да проведе интервю с всеки кандидат-член на Комисията.

Чл.3. (1)  Комисията разглежда документите за категоризация на клуба при подаване на документите за членство.

(2)  Решението на Комисията подлежи на одобрение от УС на следващо заседание. На заседанието на УС за одобряване на категоризациите присъства поне един член на Комисията.

(3) Категорията на всеки клуб-член се вписва с регистъра към БФЙ.

(4) БФЙ издава сертификат по образец на всеки клуб за съответната категория.

Критерии

Чл.4  (1) Категоризацията е въз основа на дейността на клубовете и класирането на състезателите в предходната година.

(2) Категоризацията се извършва по следните критерии:

 • брой нива на подготовка на състезатели –
  1. подготвителни групи;
  2. момчета/момичета от 10 до 12 г.;
  3. момчета/момичета от 12 до 14 г.;
  4. юноши/девойки младша възраст;
  5. юноши/девойки старша възраст;
  6. младежи/девойки;
  7. мъже/жени.
 • брой треньори, отговарящи на изискванията на чл. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта;
 • брой спортисти, включени в националните отбори за съответната възрастова група;
 • брой участници в проявите от държавния спортен календар (ДСК);
 • брой картотекирани спортисти по отделните възрастови групи;
 • предлагани спортни услуги на населението;
 • брой занимания по йога седмично;
 • организиране на допълнителни мероприятия по йога – семинари, конференции, обучения, др.
 • организиране на курсове за преподаватели;
 • организиране на курсове за допълнителна, надграждаща квалификация на преподаватели в определени аспекти на йога;
 • организиране на летни лагери и др. мероприятия с продължителност повече от 5 последователни дни;
 • участие в други дейности за популяризиране на йога.

(3) По всяка точка от предходната алинея се присъждат съответен брой точки съгласно предвиденото в Приложение 1 към настоящите правила.

(4)  След сумирането на точките за всеки клуб се присъжда съответната категория, както следва:

I категория –  повече от …80. точки

II категория – между …30 и …50. точки

III категория – по-малко от  …30….. точки.

(5) Комисията съставя Протокол със съответния брой точки за всеки член-клуб на БФЙ. Протоколът се подписва от всички членове на Комисията и се предава за одобрение на УС.

Чл.5. Категоризирането се преразглежда за всеки клуб на 2 години. При настъпване на обстоятелства, които могат да повлияят съществено върху категорията на даден клуб – ръководството на същия следва да подаде молба до УС на БФЙ за преразглеждане на присъдената категория.

Чл.6. Ако клуб не е съгласен с присъдената категория от УС – може да подаде жалба и да бъде изслушан на следващо заседание на УС. Повторното решение на УС е окончателно.

Приложение 1

Таблица за точкуване по критериите за категоризация на БФЙ

критерийобясненияточки

брой нива на подготовка на състезатели –

a) подготвителни групи;

b) момчета/момичета от 10 до 12 г.;

c) момчета/момичета от 12 до 14 г.;

d) юноши/девойки младша възраст;

e) юноши/девойки старша възраст;

f) младежи/девойки;

g) мъже/жени;

За всяко ниво10 т.
брой треньори, отговарящи на изискванията на чл. 6 от Закона за физическото възпитание и спортаЗа всеки треньор5 т.
брой спортисти, включени в националните отбори за съответната възрастова група;За всеки спортист5т.
13)брой участници в проявите от държавния спортен календар (ДСК);

До 5 участници

Между 5-10 участници

Над 10 участници

5 т.

10т.

15 т.

брой картотекирани спортисти по отделните възрастови групи

До 5 спортисти

Между 5-10 спортисти.

Над 10 спортисти

5 т.

10т.

15 т.

предлагани спортни услуги на населението
14)брой занимания по йога седмично;

До 5 занимания

Между 5-10 занимания.

Над 10 занимания

5 т.

10т.

15 т.

15)организиране на допълнителни мероприятия по йога – семинари, конференции, обучения, др.За всеки семинар с повече от 50 участника10т.
организиране на курсове за преподаватели10т.
организиране на летни лагери и др. мероприятия с продължителност повече от 5 последователни дни10т.
участие в други дейности за популяризиране на йога.По преценка на Комисията10т.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12