НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

ПРАВИЛА за удостояване  с награди  и звания на спортисти, треньори и спортни деятели  на БФЙ

За постигнати резултати в състезания организирани от IYF и БФЙ,  състезателите по йога  се удостояват със звания и разряди.

I . ВИДОВЕ СПОРТНИ РАЗРЯДИ И ЗВАНИЯ

 1. Спортистите / български граждани / се удостояват с следните спортни разряди и звания :

– Разряди – I , II , III ;

– Кандидат майстор на спорта ;

– Майстор на спорта ;

– Заслужил треньор .

 1. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС СПОРТНИ ЗВАНИЯ И РАЗРЯДИ
 2. За постигнати спортни резултати БФЙ удостоява със звания както следва :
 3. Разрядни норми

1.1. Разрядите норми се покриват на всички състезания, организирани от БФЙ. Същите важат за състезателната година, в която са покрити. Разрядите се утвърждават с протокол на клуба, чиито член е съответния състезател .

1.2. Разрядните норми са :

1- ви разряд-  попадат всички състезатели спечелили първо място в съответното състезание.

2- ри разряд –  попадат всички състезатели спечелили второ място в съответното състезание.

3- ти разряд – попадат всички състезатели спечелили трето място в съответното състезание.

Стил  на представяне в състезанието * АСАНИ *  И  *  СЪЧЕТАНИЕ НА АСАНИ *

Възрастовите групи са описани в правилника за картотекиране на състезатели, както следва И СЕ ОТНАСЯТ ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ,  МЪЖЕ И ЖЕНИ .

а) Първа /деца/ 8 – 12 години

б) Втора /юноши/ – 13 – 17 години

в)  Трета  – 18 – 25 години

г)  Четвърта –   26 – 35 години

д)  Пета – 36 – 40 години

е)  Шеста – 41 – 51 години

ж) Седма – над 52 години

2.Кандидат майстор на спорта / КМС /

1.1. Званието Кандидат майстор на спорта важи само в рамките на БФй и е в сила в продължение на две години от датата на удостояване.

1.2. Званието се присъжда с решение на УС на БЙ на състезатели покрили по време на състезания, организирани от БФЙ и състезания от Международния спортен календар, следните нормативи:

Стил  на представяне в състезанието * АСАНИ *  И  / ИЛИ  *  СЪЧЕТАНИЕ НА АСАНИ *

I –  то място  в Абсолютния шампионат в младша или старша възраст

II – място в Абсолютния шампионат в младша или старша възраст

III – място в Абсолютния шампионат в младша или старша възраст

 1. Майстор на спорта / МС /

2.1. Присъденото от БФЙ звание важи завинаги. Званието се присъжда с решение на УС на БФЙ на състезатели , покрили по време на три поредни  състезания, организирани от БФЙ или  МЕЖДУНАРОДНИ състезания както следва :

Стил  на представяне в състезанието * АСАНИ *  И  / ИЛИ  *  СЪЧЕТАНИЕ НА АСАНИ *

I –  то място  в Абсолютния шампионат в младша или старша възраст

II -място в Абсолютния шампионат в младша или старша възраст

III- място в Абсолютния шампионат в младша или старша възраст

 1. Всички предложени за удостояване с посоченото звания трябва да отговарят на следните условия :

3.1. Да притежават висок морал, етичност;

 1. 2. Да показват в тренировъчната и състезателна дейност висока дисциплинираност;

3.3. Да притежават чувство за отговорност и всеотдайност;

3.4. Да са постигнали класиране в абсолютния шампионат на ДП.

 1. Предложението за удостояване с посочените звания се прави от Спортният клуб, чиито член е състезателя или треньора, като се прилагат следните документи :

– Молба до УС на БФЙ придружена с решение на УС на СК .

– Копие от официален протокол на организатора на съответното състезание за покрит норматив.

 1. Удостояването се извършва с решение на УС на БФЙ .

ЗАБЕЛЕЖКА :

 1. Решението на УС за удостояване със званието *Заслужил майстор на спорта* влиза в сила след утвърждаването му от Министъра на младежта и спорта .
 2. Удостоверението за * Заслужил майстор на спорта * се връчва от Министъра на младежта и спорта .
 3. Удостоверението за *Майстор на спорта * се връчва от УС на БФЙ , като същото е по образец на ММС .
 4. На удостоените със званието * Кандидат майстор на спорта * се издава удостоверение от БФЙ .
 5. Не може да бъде удостоявано със спортно звание лице :

5.1. Осъдено за тежко умишлено престъпление и не е реабилитирано.

5.2. С наложено наказание за употреба за допинг – за срока на наказанието .

5.3. С наложено наказание за уронване престижа на българския порт или за неспазване принципите , установени в Европейската харта за спорта и Етичния кодекс на спорта на Съвета на Европа .

5.4. С отнети състезателни права – за срока на отнемането .

5.5. С анулиран спортен резултат.

 1. Присъденото от БФЙ звание се отнема при възникване на обстоятелства по т.5

III . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СПОРТНИ ЗВАНИЯ

 1. 1. Лицето удостоено със спортно звание е длъжно :
 2. 1.1. Да издига престижа на българския спорт и да спазва спортната етика .
 3. 1.2. Да съдейства за развитието на физическото възпитание и спорта и да предава своя опит .
 4. 1.3. Да спазва и популяризира хуманните принципи на спорта .
 5. 1.4. Да води борба срещу употребата на допинг.
 6. 2. Лицето удостоено със спортно звание , има право :
 7. 2.1. Да ползва присъденото му звание , като го вписва в официални документи пред името си .
 8. 2.2. Да изисква присъденото му звание да бъде съобщавано наред със името му при официални спортни прояви.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12