НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАДЪРЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ професионалист спортист  ПО ЙОГА

На основание чл.28 ал.1 т.7 от Закона за физическото възпитание и спорта от 18.10.2018г. БФЙ, изготвя следните правила за задължително застраховане на спортистите аматьори и професионалните  спортисти ПО ЙОГА.

  1. Наименование Застраховка „Злополука”.
  2. Предмет на застраховката, срок на застрахователно покритие и териториален обхват:

2.1 Предмет на застраховката

Застраховане със застраховка злополука настъпила при или по повод на спортист аматьор или професионалист спортист по време на спортно състезание  по  йога , както треньори и спортни съдии.

2.2 Териториален обхват

Застрахователното покритие на застраховката е за застрахователни събития, настъпили на територията на Република България.

  1. Описание на застраховката

3.1 Предназначение на застраховането : Да осигури застрахователно покритие за събития, които водят да смърт или загуба на трудоспособност на спортистите аматьори и професионалните спортисти по йога;

3.2 Покрити рискове и застрахователна сума /лимити на обезщетение/ при настъпване на застрахователно събитие;

3.2.1 Покрити рискове и застрахователна сума за всеки риск;

3.2.1.1 Смърт в следствие на злополука, настъпила при или по повод изпълнение на спортна дейност йога;

3.2.1.2 Трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука при или по повод на спортна дейност йога;

3.2.1.3 Временна загуба на работоспособност над 20 календарни дни в следствие на злополука, настъпила при или по повод на изпълнение на йога.

3.2.2 Застраховка Злополука осигурява покритие при или по повод:

а/ изпълнение на спортни мероприятия в страната и чужбина;

б/ спортни командировки в страната и чужбина;

в/ по време на пътувания;

г/ при провеждане на учения, спортни мероприятия, състезания и физическа подготовка;

д/ в резултат на други обстоятелства различни от посочените по-горе, в резултат на което е настъпило застрахователно събитие, като застрахованото лице удостовери със служебна бележка от ръководителя на клуба или федерацията, в които членува, че събитието е настъпило при или при определен спортен повод.

  1. Изисквания към застраховките

4.1. Застрахователният договор се сключва за срок от една година;

4.2 Застрахователният договор се сключва без поименен списък на застрахованите лица;

4.3 Застрахователят на основание подписан договор издава групова застрахователна полица за застраховане на спортистите от спортен клуб или федераци;.

4.4 Числеността на спортистите, обект на застраховане се уточнява от Застраховащия;

4.5 При настъпване на застрахователно събитие, представител на Застраховащия представя трите имена на Застрахователя и всички останали документи удостоверяващи иска по основание и размер, с оглед завеждането на щета и изплащане на застрахователно обезщетение;

4.7 Специфични изисквания – Застрахователите трябва да притежават решение от съответния компетентен орган за извършване на дейност по застраховка Злополука.

Тези правила са разработени във връзка с чл.28 ал.1 т.7 от Закона за Физическото възпитание и спорта и са приети на събрание на УС на 19.10.2020 г .

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12