НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯ И РЕДА ЗА ТРАНСФЕР И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА  НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО ЙОГА.

Общи положения

Член 1. Целта на този правилник е да дефинира прехвърлянето, трансфера и преотстъпване на състезателни права на състезателите по йога картотекирани от БФЙ.

Член 2. Този правилник е приет в съответствие с Устава на Българска Федерация по Йога и българското законодателство.

Състезателни права

Член 3. Състезателни права са правата, които спортен клуб има по отношение на състезател, длъжен да извършва тренировъчна и спортно-състезателна дейност от името на този спортен клуб.

Прехвърляне на състезателни права

Член 4. Състезателни права на състезателя по йога се прехвърлят от клуба, към който той е картотекиран, към друг клуб въз основа на молба от йогина за смяна на неговата клубна принадлежност, и писмено съгласие на предишния клуб, ако прехвърлянето се извършва в рамките на една и съща състезателна година.

Член 5.  За промяна на клубната принадлежност състезателят е длъжен да уведоми БФЙ и подаде в срок до един месец след промяната:

  1. молба за промяна на клубната принадлежност;
  2. писмено съгласие от предишния клуб.

Трансфер на състезателни права

Член 6. Състезателни права на спортист се прехвърлят от клуба, към който е картотекиран, чрез възмезден договор за трансфер, в резултат на който спортистът променя своята клубна принадлежност.

(2) В случай че се иска прехвърляне на спортист-професионалист с трудов или граждански договор с клуб по йога, Федерацията също изисква за картотекиране на състезателя към нов клуб писмено съгласие от предишния клуб на йогина.

Член 7. (1) Състезателни права на спортист могат да се преотстъпват от един спортен клуб на друг за определен период от време в рамките на спортно-състезателната година.

(2) Условията за предоставяне за временно ползване на състезателни права се договарят между двата клуба като задължително се уведомява БФЙ.

Член 8. Спортният клуб, който прехвърля или предоставя състезателните права не отговаря за състезателната способност на състезателя, освен ако се е задължил за това, и то само до размера на трансферната цена.

Член 9. Прехвърлянето или преотстъпването на състезателни права се извършва след предварително писмено съгласие на състезателя.

Член 10. Договорите за трансфер се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписват в специален регистър за трансферите на БФЙ.

Член 11. Трансферната цена е предмет на свободно договаряне между страните.

Член 12. Състезател има право да участва през спортно-състезателна година не само от името на един СК в следните случаи:

(1) При обединяване на СК, състезателя придобива право да участва от името на новосъздадения клуб.

(2) При преместване на един член на семейството или цялото семейство от един град в друг, или по причина учене във ВУЗ, или в национално средно специално училище, състезателят придобива право да участва от името на новия СК след писменото съгласие на стария СК.

(3) При закриване на СК, състезателят може да премине в друг СК, по свой избор.

Член 13.  Картотекирането в случаите по чл.12 се извършва в срок до един месец от узаконяването на промяната.

Член 14.  За промяна на клубната принадлежност състезателят подава в Комисията по Трансфер /КТ/  към БФЙ:

  1. молба за промяна на клубната принадлежност;
  2. копие от трансферния договор;

Международен трансфер на състезателни права

Член 15. (1) С договора за международен трансфер спортната организация се задължава да прехвърли или да предостави ползването за определено време на друга спортна организация на състезателните права на един състезател срещу определена цена.

(2) С договора за международен трансфер се уреждат трансферни отношения с международен елемент.

(3) За международния трансфер на състезателни права се прилагат съответно правилата за вътрешен трансфер.

Член 16.  Състезателите нямат право да сключват договори без писмено разрешение на БФЙ и СК, към който са картотекирани.

Член 17. Състезатели, лишени от състезателни права, нямат право да сключват договор с чуждестранен СК.

Член 18. Срокът на договорите за трансфер на състезателни права с чуждестранни клубове е предмет на договаряне между страните.

Комисия по трансфера

Член 19. УС на БФЙ назначава комисия по трансфера, която се състои от минимум три (3) члена

Член 20. (1) Комисията по трансфера /КТ/:

  1. разглежда подадените молби за трансфер на състезателни права;
  2. разглежда подадени жалби, свързани с трансфер на състезателни права;
  3. назначава среща между спорещите СК и състезателя.

(2) Комисията по трансфера взема решения с мнозинство от гласовете на повече от половината от състава на Комисията.

(3) При равен брой гласове, решаващ е този на Председателя на комисията

Член 21. Нямат право да участват в гласуването членове на Комисията, които са представители на СК, който е страна по разглеждан спор.

Член 22. (1) КТ е длъжна да се произнесе с решение по подадена молба за промяна на клубна принадлежност в срок до 15 дни след разглеждането й.

(2) Решенията на КТ подлежат на обжалване пред УС на БФЙ.

Преходни и заключителни разпоредби

  • 1. Настоящият правилник е задължителен за всички СК, членове на БФЙ.
  • 2. Неуредените от този Правилник въпроси се решават от УС на БФЙ.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12