НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

УСТАВ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЙОГА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ С настоящия Устав се урежда устройството на юридическо лице с нестопанска цел, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и съобразно Закона за физическото възпитание и спорта, с наименование БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЙОГА /БФЙ/, наричана по-нататък в устава за краткост БФЙ, със седалище и адрес: София, район “Средец”, бул. “Васил Левски” № 75. (Изм. от 03.03.2013 г.)

/2/ Наименованието се изписва на български език и може допълнително да бъде изписано на чужд език.

Чл. 2. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЙОГА е организация за осъществяване на дейност в обществена полза, съгласно чл.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 3. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЙОГА е автономно, доброволно, демократично, самоуправляващо се, неполитическо, нерелигиозно сдружение с нестопанска цел за развитие на йога в Република България, чиито членове признават настоящия Устав. (Изм. на ОС от 03.2013 г., изм. на ОС от 14.03.2021 г.).

Чл. 4. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЙОГА осъществява дейността си в съответствие с този устав и законовите норми и уредби в страната и в духа и принципите на ръководните спортни държавни и обществени органи и организации в Република България.

Чл. 5. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЙОГА осъществява и развива двустранни и многостранни връзки с органи, организации, дружества и лица в Република България и чужбина за изпълнение на своите цели.

Чл. 6. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЙОГА като сдружение е учредена за неопределен срок.

ЦЕЛИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 7. Основната цел на БФЙ е свързана с развитието и утвърждаването пълната реализация на социалните функции на физическата и духовната култура и спорта за укрепване на здравето, физическата дееспособност и нравственото възпитание на децата, младежите и всички граждани в Република България. (Изм. на ОС от 03.2013 г.)

Чл. 8. Главните цели на БФЙ са:

 1. да координира развитието, практикуването и администрирането на йога като спорт, както и във всичките й разновидности на национално ниво на територията на страната и да представлява спортните клубове, които са нейни членове, пред държавата и международните спортни организации. (Изм. на ОС от 03.2013 г.)
 2. да увеличава броя на занимаващите се с йога във всичките й разновидности, да съдейства за утвърждаването и развитието на йога сред всички възрастови групи на населението на Република България.

Чл. 9. За осъществяване на своите цели БФЙ:

 1. поставя своята дейност на широка обществена основа, като организира, насърчава и всестранно разгръща творческата дейност на занимаващите се с йога;
 2. организира и осъществява спортно-състезателна дейност със своите членове;
 3. осъществява сътрудничество с други сдружения и спортни формирования;
 4. изработва правила, на които се подчиняват всички нейни членове при организиране на вътрешни и международни състезания;
 5. разработва и осъществява програми за организационно, методическо и научно подпомагане и контролира реализирането им;
 6. организира и провежда Йога школи, семинари и други подходящи форми за повишаване квалификацията на своите членове, състезатели, съдии, инструктори и треньори;
 7. подпомага организирането и участието на Република България в големи и престижни прояви по йога и други спортове.
 8. Представлява страната в съответните международни федерации;
 9. БФЙ организира и провежда квалификационни обучения, както и обучения за повишаване на квалификацията преквалификационно обучение на преподаватели (инструктори и треньори) по йога, както и на съдии по Йога. (Изм. на ОС от 03.2013 г.)

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 10. /1/ Предметът на дейност на БФЙ е: координиране и съвместна работа между членовете за разпространение на преподаването на Йога в страната; организиране и провеждане на национални и регионални състезания по йога; провеждане на квалификационни обучения и обучения за повишаване на квалификацията и преквалификационни обучения за поддържане и подобряване на качеството на преподаване на йога, школи и курсове по йога, квалификационни семинари, организиране на Фестивали по йога, международни форуми и семинари, както и състезания за съответните регионални турнири; съдействие на клубовете при организиране и провеждане на часове по йога в детските градини и училищата, като контролиране качеството на заниманията по йога и високата квалификация на преподавателите. (Изм. на ОС от 03.2013 г.)

/2/ БФЙ провежда рекламна дейност и всички други дейности, които са свързани с предмета на основната дейност, за която е регистрирано сдружението и не са забранени от закона.

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 11. /1/ Членуването в БФЙ е доброволно.

/2/ Членуването в БФЙ е свободно и независимо от политическа, народностна или верска принадлежност.

Чл. 12. /1/ Редовен член на Федерацията може да бъде спортен клуб по йога – юридическо лице с нестопанска цел, което развива и популяризира физическото възпитание и спорта и осъществява тренировъчна и/или спортно-състезателна дейност по йога, при условията на чл. 12 от Закона за физическото възпитание и спорта. (Изм. на ОС от 03.2013 г., изм. на ОС от 14.03.2021 г).

/1а/ Асоцииран член на Федерацията е юридическо лице с нестопанска цел, което развива йога в Република България. Асоцииран член на Федерацията не участва при вземане на решения, свързани със спортно-състезателната дейност. Асоциираните членове на Федерацията не заплащат редовен членски внос (Нов ОС от 14.03.2021 г).

Чл. 13 /Изм. ОС от 03.03.2013 г., изм. на ОС от 14.03.2021 г./ /1/ Приемането на членове във БФЙ става с писмено заявление до Управителния съвет.

/2/ Към заявлението за прием на редовните членове на федерацията прилагат следните документи и информация:

 1. протокол, съдържащ решението за присъединяване на организацията;
 2. устав или учредителен акт на организацията, удостоверение за актуално състояние, от което да е видно името на лицето/лицата, които я представляват;
 3. данни за пълното наименование на български и на латински на клуба, седалище и адрес, броя на членовете;
 4. данни за броя, имената и личните данни на състезателите и в коя възрастова група са;
 5. данни за броя и имената на квалифицираните спортно-педагогически кадри по йога;
 6. състав на ръководните органи;
 7. лицето, което ще представлява организацията в БФЙ, както и телефони и координати с него;
 8. копие от решение за първоначална регистрацията на клуба;
 9. декларация, че спортният клуб не е член на друга спортна федерация/ многоспортова федерация – чл. 12, ал. 3 от ЗФВС.
 10. декларация, че са съгласни с устава, целите и средствата на Федерацията, както и мотивационно писмо.

/2а/ Към заявлението за прием на асоциираните членове на федерацията прилагат следните документи и информация:

 1. протокол, съдържащ решението и мотиви за присъединяване на организацията;
 2. устав или учредителен акт на организацията, удостоверение за актуално състояние, от което да е видно името на лицето/лицата, които я представляват;
 3. данни за пълното наименование на български и на латински на клуба, седалище и адрес, броя на членовете;
 4. състав на ръководните органи;
 5. лицето, което ще представлява организацията в БФЙ, както и телефони и координати с него;
 6. копие от решение за първоначална регистрацията на клуба.

Чл. 14. /1/ Решението за одобряване за приемане на нови членове се взема от Управителния съвет с явно гласуване и мнозинство от минимум 2/3 от всички гласове, на първото му заседание след подаването на заявлението или предложението. (Изм. на ОС от 032013 г.)

/2/ Управителният съвет има право да откаже приемането на нов клуб, ако същият не отговаря на правилата и изискванията на този устав, приетите правилници и наредби, както и българското законодателство; както и ако негови действащи членове, преподаватели или състезатели уронват авторитета и доброто име на БФЙ (Изм. на ОС от 03.2013 г.)

/3/ Отказът за приемане може да бъде обжалван на следващото Общо събрание на Федерацията.

/4/ Приетите от Управителния съвет членове се утвърждават от следващото Общото събрание на Федерацията.

Чл. 15 /1/ Членството се прекратява с:

 1. едностранно волеизявление до БФЙ, с едномесечно предизвестие, направено писмено до Управителния съвет, който го представя на Общото събрание;
 2. прекратяване на юридическо лице – член;
 3. обявяване в несъстоятелност на ЮЛ – член; (Нова ОС от 03.2013 г.)
 4. изключване от БФЙ.

/2/ Решението за изключване се взема от Общото събрание, освен в случаите предвидени в чл.1б от устава. Решението се взема с мнозинство минимум от 2/3 гласа от присъстващите на ОС, но не по-малко от 50% от всички членове с право на глас, при явно гласуване и може да се обжалва по съдебен ред пред Съда по регистрация на БФЙ. Предложеният за изключване няма право на глас при вземане на това решение, (изм. на ОС от 03.2013)

/3/ Основания за изключване на член от ОС са: (Изм. на ОС от 03.2013 г.)

 1. нарушение на закона и добрите нрави; (Изм. на ОС от 03.2013 г.)
 2. системно и грубо неспазване на Устава и правилниците на БФЙ, както и във всички останали случаи, предвидени в тях; (Изм. на ОС от 03.2013 г.)
 3. неизпълняване на решенията на Общото събрание;(Изм. па ОС от 03.2013 г.)
 4. действия против интересите на БФЙ и неговия авторитет; (Изм. на ОС от 03.2013 г.)
 5. отпадане на основанието за членство и/или не отговаря на условията за член на БФЙ; (Изм. на ОС от 03.2013 г.)
 6. др. основания, предвидени в настоящия Устав. (Изм. на ОС от 03.2013 г.)

/4/ Изключването по този член от ОС става след писмено предупреждение отправено от УС на БФЙ до съответния клуб и разглеждане на писмения отговор, ако има такъв. (Изм. на ОС от 03.2013 г.)

Чл. 16. /1/ УС може да изключва член в следните случаи:

 1. поради невнасяне на членски внос в срока, предвиден в този Устав или в решение на ОС; (Изм. на ОС от 03.2013)
 2. поради невнасяне на предвидени с решения на Общото събрание имуществени вноски;

(Изм. на ОС от 03.2013)

 1. системно неучастие в дейността на БФЙ повече от 2 /две/ поредни години

/2/ Нарушенията по предходната алинея се констатират от Управителния съвет по счетоводни документи, други констативни документи или въз основа на постъпили сигнали или непосредствени наблюдения. Констатациите се оформят с протокол на заседание на Управителния съвет и се взема решение за изключване на този член на БФЙ. Решението на УС за изключване по този член се взема с 2/3 гласа от присъстващите, но не по-малко ат 50% от всички членове на УС, при явно гласуване. Решението на УС се одобрява от следващото Общото събрание с мнозинство минимум от 2/3 гласа от присъстващите, но не по малко от 50% от всички членове с право на глас. (Изм. на ОС от 03.2013 г.)

Чл. 17. /1 /Всеки редовен член на БФЙ има право да:

 1. участва в управлението на БФЙ;
 2. бъде информиран от Управителния съвет за дейността на БФЙ.
 3. участва във всички форми на дейността на БФЙ;
 4. се ползва от имуществото и от резултатите от дейността на БФЙ по ред, определен от Управителния съвет,
 5. изказва свободно своето мнение и да защитава позицията си по дейността на БФЙ;
 6. сигнализира пред Управителния съвет за констатирани нередности във връзка с дейността на Федерацията;
 7. предлага съдии по йога; (Нова ОС 03.2013 г.)
 8. членът не отговаря лично за задълженията на БФЙ;
 9. частва в спортно-състезателната дейност на БФЙ. (Нова ОС 032013 г.)

Чл. 18. Всеки редовен член на БФЙ е длъжен да:

 1. изпълнява разпоредбите на този Устав, решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 2. работи за постигане на целите на БФЙ;
 3. съдейства за финансовото и организационно укрепване на Федерацията;
 4. уважава и затвърждава традициите на йога и БФЙ;
 5. заплаща редовно членския с и внос;
 6. прави допълнителни имуществени вноски в размер и в срок, определен с решение на Общото събрание на БФЙ;
 7. участва в спортно-състезателната дейност на БФЙ, като участва на съответните регионални и при класиране на национални състезания. (Нова ОС 032013 г.)

Чл. 19. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството на клуба-член.

ОРГАНИ

Чл. 20. /1/ Върховен орган на БФЙ е Общото събрание.

/2/ Управителен орган на БФЙ е Управителният съвет.

/3/ Помощен постоянен орган към БФЙ е Съдийската Колегия /СК/, чиито орган на управление е Съдийския Съвет/СС/. (Нова ОС 03.2013 г.)

Чл. 21. Общото събрание се състои от всички членове на БФЙ.

Чл. 22. /1/ Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава.
 2. Утвърждава Съдийски правилник, правилниците за състезателите аматьори и професионалисти и трансферния правилник, правилника за инструкторите и треньорите и Правилник на арбитражната комисия. Утвърждава Правилника за провеждане на състезания, както и правилата на самите състезания. (Нова ОС от 03.2013 г.)
 3. Приема основните насоки и Програма за дейността на БФЙ.
 4. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
 5. Приема и изключва членове.
 6. Избира временно или постоянно действащи помощни органи, Съдийски комитет и Арбитражна комисия към Сдружението. (Нова ОС от 03.2013 г.)
 7. Взема решение за участие в други организации.
 8. Приема бюджета на БФЙ.
 9. Взема решение относно дьлжимостта и размера на членския внос или на имуществените
 10. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
 11. Отменя решения на други органи на БФЙ, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
 12. Взема решение за преобразуване или прекратяване на БФЙ.
 13. Избира и освобождава Председателя и Заместник-председателя на УС.(Доп. ОС 03.2016 г.)
 14. Приема Правилата за дейността и редът за извършване на общественополезна дейност.

/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Федерацията.

/3/ Решенията на органите на Федерацията, взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Федерацията или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решение.

Чл. 23. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Федерацията. Ако в последния случай съвет в едномесечен срок не отправи писмено предложение за свикване на Общо събрание, то се свиква от Съда по седалището на Федерацията по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

/3/ Поканата се изпраща по електронна или обикновена поща, най-малко 14 /четиринадесет/ дни преди насрочения ден. Поканата се публикува и на видно място в сайта на БФЙ. (Изм. на ОС от 03.2013 г.)

Чл. 24. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и дневен ред и се провежда колкото и членове да се явят.

Чл. 25. /1/ Всеки редовен член на Общото събрание има право на един глас. Асоцииран член на Федерацията не гласува и не взема участие при вземане на решения, свързани със спортно-състезателната дейност. Редовни членове представляват с изрично пълномощно в Общо събрание други двама членове /редовни и/ или асоциирани членове/. Асоцииран член няма право да представяна други членове с общото събрание /Изм. на ОС от 14.03.2021 г./.

/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг/а/ – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 26. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите, освен ако в Устава или закона не е предвидено по-голямо мнозинство.

/2/ Решенията по чл.22, ал.1, т.1, т.5, т.12 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

/3/ По въпроси, които не са включени в обявения дневен ред, не може да се вземат решения, освен ако не присъстват всички членове и същите дадат съгласието си за това.

/4/ Всеки представител на член на БФЙ може да представлява с изрично писмено пълномощно максимум двама други членове /спортни клубове/ при провеждане на общото събрание. В писменото пълномощно трябва да е посочено изрично по какъв начин трябва да се гласува по отделните точки от дневния ред и по въпроси свързани с Решения по чл.22, ал.1 от устава. (Изм. на ОС от 03.2013).

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 27 /1/ Управителният съвет се състои от 5 /пет/ физически лица. Управителният съвет се избира за срок от три години (Изм. на ОС от 14.03.2021 г.).

/1/ Общото събрание избира Управителен съвет, както и Председател на Управителния съвет (Доп. ОС от 03.2016 г.)

/3/ Управителният съвет избира от своя състав един Секретар. (Изм. 03.2016)

/4/ Не може да бъде член на управителния съвет лице което е член на СС на СК към БФЙ или член на друг управителен орган или контролен орган на БФЙ. Това се отнася и в случаите, когато негов роднина по права линия, съпруг или друг роднина до съребрена линия до 2 степен е член на съответния управителен съвет. (Изм. на ОС от 03.2013 г.)

Чл. 28. Чл. 28. Управителният съвет:

 1. представлява Федерацията, както и определя обема на представителната власт на отделните свои членове.
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. взема решения относно разпореждането с движимото имуществото на Федерацията, без недвижимото;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Федерацията.
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Федерацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 7. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не съвпадат с правата на друг орган на Федерацията;
 8. взема решение да предложи на ОС за приемане и прекратяване на членство във Федерацията; взема решения за изключване на членове, съгласно предвиденото в настоящия устав;
 9. изработва и приема вътрешни актове като Съдийски правилник, правилниците за състезателите аматьори и професионалисти и трансферния правилник, правилника за инструкторите и треньорите и Правилник на арбитражната комисия, правилника за провеждане на състезания, програми, планове и др. за дейността на Сдружението и представя тези актове ОС;
 10. веднъж годишно осигурява извършването на проверка на ГФО на сдружението от лицензиран експерт-счетоводител; (Изм. на ОС от 03.2013 г.)
 11. свиква редовни и извънредни Общи събрания на Федерацията;
 12. определя с решение във всеки отделен случай реда на уреждане на имуществените отношения с членовете при прекратяване на членството;
 13. утвърждава проекти и взема решения за финансирането им.
 14. извършва оперативна и координационна дейност при организиране и провеждане на състезания.

(Изм. ОС на 14.03.2021 г.)

Чл. 29. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя или| Заместник-председателя (Доп. ОС 03.2016 г.) .

/2/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/3/ Присъстващо е и лице, с което има комуникационна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на това лице се удостоверява в протокола от Председателстващия заседанието.

/4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите или с по голямо мнозинство ако това е предвидено в закон или устава.

/5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ

(Заглавието изменено на ОС от 03.03.2013 г.)

Чл. 30. Съдийската колегия е помощен постоянен орган към БФЙ. (Изм. ОС 03.03.2013 г.) /1/ За цялата си дейност Съдийската колегия (СКл) носи отговорност пред Общото събрание. (Нов ОС 03.03.2013 г.)

/2/ В Съдийската колегия (СКл) членуват всички съдии по йога, които: (Нов 03.03.2013 г.)

 1. са картотекирани за съответната спортна година,- съгласно този правилник; (Нов 03.03.2013 г.)
 2. притежаващи съдийска категория, призната от БФЙ; (Нов ОС 03.03.2013);
 3. предложени са за съдии от лицензирани клубове по йога – членове на БФЙ; (Нов ОС 03.03.2013 г.)
 4. предложени са за съдии от председателя на БФЙ; (Нов ОС 03.03.2013 г.)
 5. положили са успешно изпит за съдия по йога и отговарят на всички изисквания за съдия по Йога. (Нов ОС 03.03.2013 г.).

Чл. 31. Съдийската колегия по йога има следните задачи: (Нов ОС 03.03.2013 г.)

 1. подпомага повишаването на квалификацията на съдиите по йога;
 2. осигурява компетентни съдии за провеждане на всички състезания по йога в страната.

Чл. 32. /1/ Ръководен орган на СКл е Съдийският съвет (СС) (Нов ОС 03.03.2013 г.)

/2/ Съдийският съвет се състои от трима съдии от които един се избира за председател на СКл. Членовете на СС и председателя на СКл се избират от Общото Събрание на БФЙ за срок от 4 /четири/ години. (Нов ОС 03.03.2013 г.)

/3/ За членове на СС и председател на СКл могат да бъдат избирани само лица, които са картотекирани за съдии в БФИ с категория „Б” или „В** (Нов ОС 03.03.2013 г.)

/4/ Не може да бъде член на СС на СК на БФЙ, който е член на Управителния съвет или член на друг управителен орган или контролен орган на БФЙ. Това се отнася и в случаите, когато негов роднина по права линия, съпруг или друг роднина до съребрена линия до 2 степен е член на съответния управителен съвет. (Нов ОС 03.03.2013 г.)

Чл. 33. За получаване на съдийска правоспособност лицата трябва да отговарят на условията, посочени в приетия съдийски правилник, както и да са: (Нов ОС 03.03.2013 г.)

 1. бивши или настоящи картотекирани състезатели в БФЙ и участвали в състезания или треньори по йога, подготвяли такива състезатели; (Нов ОС 03.03.2013 г.)
 2. навършили 25 години, с най-малко средно образование, отговарящи на критериите са спортен съдия по йога; (Нов ОС 03.03.2013 г.)
 3. придобили Квалификация и правоспособност на спортните съдии чрез обучение по методика, утвърдена от експертния съвет по чл. 8а от Закона за физическото възпитание и спорта, и да са положили изпит пред съответната комисия. (Нов ОС 03.03.2013 г.)

Чл. 34. /1/ Всички права и задължения на Съдийската колегия и ръководния й орган Съдийския съвет се уреждан в отделен правилник.

/2/ Съдийският правилник се приема от УС на БФЙ и се представя на ОС за утвърждаване.

(Нов ОС 03.03.2013 г., изм. ОС 14.03.2021 г.)

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕНСТВА И ТУРНИРИ ПО ЙОГА

(Нов раздел, приет на ОС от 03.032013 г.)

Чл. 35. БФЙ организира и провежда регионални първенства и държавно първенство по Йога, в които участват всички спортни клубове, нейни членове. (Нов ОС 03.03.2013 г.)

Чл. 36. БФЙ подпомага финансово и с администриране всички официални турнири, състезания за купи и фестивали по йога, провеждани от нейните членове – спортни клубове. (Нов ОС 03.03.2013 г.)

Чл. 37. /1/ В една календарна година задължително се провеждат 4 (четири) регионални първенства и едно национално /държавно/ първенство. (Нов ОС 03.032013 г.)

121 Регионалните първенства се провеждат между отделните клубове към съответния регион, определен в правилника за провеждане на състезанията. (Нов ОС 03.032013 г.)

/3/ Класиралите се състезатели на регионалните първенства придобиват правото да участват в националния шампионат (Държавното първенство). (Нов ОС 03.032013 г.) Чл. 38. В правилника за провеждане на състезанията по Йога може да се предвиди квотата и условията, при който класиралите се състезатели на официалните регионални турнири или състезания за определени „Купи” придобиват право на участие в националния шампионат (Държавното първенство). (Нов ОС 03.032013 г.)

Чл. 39. Организирането и провеждане на всички състезания по йога, какго и правилата, по които ще се състезават, оценят и класират състезателите, ще се уреждат от правилници, които се приемат от УС на БФЙ и се одобряват Общо събрание на БФЙ след тяхното обсъждане. (Нов ОС 03.032013 г.)

СПОРТНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ ПО ЙОГА

(Нов раздел, приет на ОС от 03.032013 г.)

Чл. 40. (1) Всеки клуб-член на БФЙ се задължава да работи със спортно-педагогически – кадри по йога, които са преминали през сертифициращо обучение за йога преподавател към БФЙ или към друга призната институция, която обучава преподаватели по йога и са положили изпит пред БФИ. (Нов ОС 03.032013 г.)

(2) Преподавател по йога може да бъде лице, което е преминало през обученията, посочени в предходната алинея и е посещавал активно не по-малко от 2 (две) години практики и курсове по йога при преподавател, вписан в съответния национален регистър. (Нов ОС 03.032013 г.)

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 41. /1/ Федерацията се представлява от Председателя и Заместник-председателя на Управителния съвет заедно и поотделно. При съдебни спорове между Федерацията и управителния му орган, съответно членове на Управителния съвет, сдружението може да се представлява от избрани от Общото събрание едно или няколко лица – представител или упълномощено от него лице. (Изм. OC 20.03.2016 г.).

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

(Нов раздел, приет на ОС от 03.03.2013 г.)

Чл. 42. (1) БФЙ може безвъзмездно да разходва „имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени пО/реда на ЗЮЛНЦ.

(2) Подборът на лицата и начинът на безвъзмездно подпомагане се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Федерацията, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността.

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на БЙФ е необходимо мотивирано решение, взето от ОС с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 1. лица от състава на управителните му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 /две/ години преди датата на вземане на решението;
 3. юридически лица, финансирали организацията до 3 /три/ години преди датата на вземане на решение;
 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
 5. политически партии, в ръководните и контролните органи, на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.

(4) Федерацията не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на БФЙ или са сключени при общи условия, публично обявени.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

(Нов раздел, приет на ОС от 03.03.2013 г.)

Чл. 43. (1) БФЙ води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на съответния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) БФЙ изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Федерацията и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
 4. финансовия резултат.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 44. Федерацията може да бъде прекратена:

 1. С решение на Общото събрание.
 2. В други случаи, предвидени от ЗЮЛНЦ и ЗФВС.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 45. /1/При прекратяване на Федерацията се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

/3/ Ако ликвидаторът не е определен от Управителния съвет или от Общото събрание, той се определя от Софийски градски съд.

/4/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 46. /1/ Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда по регистрация на Федерацията на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако редът за разпределянето му не е уреден в устава или учредителния акт.

/2/ Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на общината, в която е седалището на Федерацията. Общината е длъжна да го предостави на друго ЮЛ с нестопанска цел за извършване общественополезна дейност с цели най-близки до тези на Федерацията.

Чл. 47. (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Федерацията. (Нов, приет на ОС от 03.03.2013 г.)

(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на: (Нов, приет на ОС от 03.03.2013 г.)

 1. учредителите и настоящите и бившите членове;
 2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
 3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
 4. съпрузите на лицата по т. 1 – 3;
 5. роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Чл. 48. /1/ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЙОГА има свое знаме, емблема, бланка, печат и значка, а също така и почетен знак и диплом, с който да отличава своите активисти и членове. Правата върху символиката на федерацията са изключителна собственост на сдружението. Използването им от трети лица е възможно само на договорна основа.

/2/ Символите, знаците и ритуалите се утвърждават от Управителния съвет.

Настоящият устав е приет на Общото събрание на БФЙ, проведено на 03.03.2013 г. година в гр. София, изготвен е съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ и ЗФВС.

Уставът е заверен от Председателя на Управителния съвет Вера Емилова Захариева:


Съдийска колегия

Правила за дейността на помощните органи по чл. 27, ал. 2, т. 7

ПРАВИЛА за удостояване  с награди  и звания на спортисти, треньори и спортни деятели  на БФЙ

ПРАВИЛА за категоризация на клубовете – членове на БФЙ

ПРАВИЛА  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ  ОТ ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР И НА ДРУГИ СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТ ЙОГА

ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПОРТНО ПРАВОСЪДИЕ И СПОРТЕН АРБИТРАЖ

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ  ПО ЙОГА

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯ И РЕДА ЗА ТРАНСФЕР И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА  НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО ЙОГА

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАДЪРЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ професионалист спортист  ПО ЙОГА

Критерии за преподаватели към БФЙ


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11