КУРСОВЕ

Курс по йога за деца, 2022

проф. дпн ЯНА РАШЕВА-МЕРДЖАНОВА

Професор, доктор на педагогическите науки
Професор по Теория и методика на професионалното ориентиране и по професионална педагогика
Доктор на педагогическите науки с дисертационен труд на тема „Развитие на комуникационна компетентност на учениците в горен курс чрез философски учебен текст“
Национално ниво – ВАК
Методика на обучението по обществени  /философски/ дисциплини в училище
Национално ниво – ВАК
Теория на възпитанието и дидактика
Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, ръководител на катедра 2006-2014.

Има опит в:
ЕФЕКТИВНО  И КРИЗИСНО ОБЩУВАНЕ; ПУБЛИЧНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО В КОНФЛИКТНИ  СИТУАЦИИ – ПО  ВРЕМЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, УЧАСТИЯ  В ПРОЕКТИ.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ – ТРИКРАТНО В UNRVERSITE  DE CAEN, FRANCE, LIBRE UNIVERSITE BRUSSELES

ЕКСПЕРТНО  УЧАСТИЕ В РАБОТНИ  ГРУПИ КЪМ  МОМН И ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ВЕДОМСТВА;
7-ГОДИШНО ЕКСПЕРТНО УЧАСТИЕ В СНС ПО ПЕДАГОГИКА И В   НАУЧНАТА ПОДКОМИСИЯ КЪМ ВАК ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ; УЧАСТИЯ И РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНИ ПРОЕКТИ; КОНСУЛТИРАНЕ НА НАИЦОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ; НАУЧНО  РЪКОВОДСТВО И ПЛЕНАРНИ  УЧАСТИЯ С ОСНОВНИ ДОКЛАДИ В НАД  35 НАУЧНИ НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМА  ПРЕ З  ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ;

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПЪРВИЧНО НАУЧНО ЗВЕНО  ОТ 8 ГОДИНИ

УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННИ И ПРОГРАМНИ КОМИТЕТИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ;  УЧАСТИЯ  И РЪКОВОДСТВО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И НА ДВЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ,  ЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ В ЧУЖДЕСТРАННИ  УНИВЕРСИТЕТИ; ЛЕКТОР В ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ КЪМ ФП В РАМКИТЕ НА СЕДЕМГОДИШЕН ПРОЕКТ ПОД Р-ВОТО НА ПРОФ.Д-Р РУМЯНА ПЕЙЧЕВА-ФОРСАЙТ ПО КУРСА „КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И ДИЗАЙН НА ДИСЕРТАЦИННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ“

доц. дпн МОНИКА БОРИСОВА БОГДАНОВА

Доктор на педагогическите науки
Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”
Доктор по научната специалност 1.2. Педагогика (Професионално ориентиране и консултиране на деца и младежи със специфични потребности)
Доктор по научната специалност 05.07.01 “Теория на възпитанието и дидактика (Основи на социалната работа)”
Доктор по педагогика
Следдипломна квалификация по Психология и специализация “Психология на развитието и консултиране в детско-юношеска възраст.

Има опит в  индивидуална и групова работа с деца от 1 до 8 кл.
Семейно консултиране
Сциално-педагогическа работа с деца, лишени от родителска грижа
Психо-социална работа с деца и семейства
Обучител и супервизор на педагози, социални работници, логопеди, психолози, медицински персонал и т.н.
Ръководител на редица изследователски проекти.
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ във Франция и Германия – организации за работа с деца и семейства. Консултантски практики за развитие на екипи и организации.
Множество участия в конференции и семинари.

Д-р ЕЛЕНА ДАСКАЛОВА

Д-р Елена Даскалова е лекар, специалист по анатомия, хистология и цитология. Има 3 години стаж като общопрактикуващ лекар и 5 години като медицински представител.
Понастоящем е асистент и докторант  в катедрата по Анатомия, хистология и ембриология на Медицински Университет-Пловдив, където има 15 години преподавателски стаж.  Освен преподавателска, д-р Даскалова има и научна дейност в областта на антропологията и експерименталната морфология с 14 публикации в научни списания (Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Journal of Environmental Protection and Ecology,  Acta Morphologica et Antropologica, Scripta Scientifica Medica, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив),  10 участия в български и международни научни форуми, съавтор е на 4 учебни помагала. Членува в  Българското Анатомично дружество (BAD), Европейското дружество по експериментална морфология и Съюза на учените в България.

Д-р Даскалова има интереси и в сферата на хомеопатията, здравословното хранене и личностното развитие.
Завършен курс по лечебен масаж и рефлексотерапия 1997 г.
Диплом  по клинична хомеопатия към Център за обучение и развитие на хомеопатията, Франция през 1998.
Участие в семинар по Холистична медицина и клинична нутриционистика под ръководството на Барбара Рен 2011г.
Сертификати от два информационно-терапевтични семинара Фамилни констелации, 2011 г.
Д-р Елена Даскалова системно практикува йога от 2005 г в клубове на различни преподаватели в гр. Пловдив. Има личен опит с бременност, раждане и отглеждане на деца с помощта на йога.

КАТЕРИНА ПАВУРДЖИЕВА, психолог- психотерапевт

Завършила специалност „психология“ в СУ“Климент Охридски“ 1988 год.

Специализирала психотелесна психотерапия в Швейцария, хуманистично-екзистенциална психотерапия в Италия, семейна медиация . Има призната специализация по клинична психология. Клиничен опит с деца със специални нужди, неврози, депресии, зависимости и тревожности от 1993 година.В момента специализира аналитична дълбинна психотерапия към Института по Аналитична Психология „К.Г.Юнг“ в Цюрих.

ЯНА АНГЕЛОВА

Запознава се с Йога преди 10 години и открива, че може да бъде щастлива и уверена всеки ден. Започва с практики в традицията на Патабхи Джойс и Ащанга Йога, защото тогава има нужда да преминава през динамиката на практиката. Първото и обучение е към Българска Ащанга Йога Академия и Yoga Alliance International.

Курсът за инструктори по Йога за деца към Българска Федерация по Йога, 2011г., е следваща стъпка по пътя на обучението и и открива пред нея света на чистата енергия и радост от работата с деца. Заниманията по Йога за деца стават нейно ежедневие, път за себеразвитие и опитност в работата и с малчуганите. Вече 9 години практикува с интерес, отдаденост, отговорност и дисциплина.

Завършила е следдипломна квалификация за инструктори по йога към НСА и БФЙ.

ЕЛИ КОЛЕВА

По образование и професия Ели Колева е учител. Завършила е Предучилищна и начална училищна педагогика и Ранно Чуждоезиково обучение към СУ „ Св. Климент Охридски “. През цялото време паралелно се е занимавала с йога и започва и да преподава на деца и възрастни след като изкарва Инсървис тренинг към Българска Йога Асоциация. Завършила е 4-месечен курс в Индия, щата Бихар, „Основи в йога“, както и много други курсове за лична практика пак там и в България. Част е от обучителния екип на  „Изследване на йога в образованието“. Друго обучение за деца, което й помага в работата е „Йога за деца“ с Анелия Вълчева, БФЙ. Водена от желание да бъде в помощ на хора с ментални проблеми, заминава за Англия, където изкарва 6-месечен курс за преподаватели „Йога и ментално здраве“. След връщането си в България се вдъхновява да води курс за деца „Йога и игри на английски език“. Понастоящем преподава английски в столично училище и изследва прилагането на йога техниките там, както и се интересува от творчеството във всички сфери.

АГНЕШ КОВАЧ

Интересува се от йога от юношеска възраст, а през 2003 г започв да посещава редовно часовете на нейния учител Александра Вукашинович , чрез която открива пътя си в Сатянанда йога /Интегрална йога/. Нейното вдъхновение и неизчерпаем източник на знание са нейните духовни учители Свами Сатянанда и Свами Ниранджананда Сарасвати.  През 2009 започва да преподава интегрална йога на деца и тийнейджъри, а през 2010г и на възрастни. Занимава се само с преподаване на йога на възрастни, деца, юноши, както и подпомага деца със затруднения в процеса на учене и адаптация в училище. Преподава и подкрепя, чрез йога деца в неравностойно положение в два центъра от семеен тип в гр. София.
Преминала е обучения към:

–            НСА-за учители по йога към катедра “Следдипломна квалификация”
–            SYAE- Yogic Studies 1 към Европейската Сатянанда Йога Академия
–            Обучител е  към RYE България – част от европейската организация RYE (Изследване на йога в образованието).
–            Завършила е курс за йога инструктори за деца към Българската  федерация по йога
–            Курс към Rainbow Kids yoga
–            обучение по кинезиология за деца

От 2004 г. насам посещава ашрами в Индия и Гърция, както и йога семинари организирани в България и в чужбина.

Pages: 1 2 3