ЗА НАС

Регистрирана е през 1990 г. като сдружение за обществено-полезна дейност с органи на управление и устав в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска дейност. Съгласно закона за физическото възпитание и спорта Българска Федерация по Йога притежава лиценз за своята дейност издаден от Минестерство на младежта и спорта.
Право да издават легитимни удостоверения и дипломи за преподаватели по йога имат само институции, регигистрирани по Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение. Всеки йога преподавател, който не е вписан в Националния регистър на Министерството на младежта и спорта, няма право да извършва преподавателска дейност по йога. За повече информация: (+359) 877 599 355.

Основна цел:
Основната цел на дейността на Федерацията е пропагандиране и разпространяване на древните знания на Йога за подобряване физическото, психическото и духовно здраве на всички възрастови групи от населението на Република България.

Органи на управление:
Върховен орган на Българска Федерация Йога е Общото събрание, а управителен орган е Управителният Съвет. Общото събрание се състои от всички членове на Федерацията. Чрез неговите решения се изменя и добавя Устава, приемат се основните насоки и програма за дейнастта, избират се и се освобождават членовете на УС, приемат се нови членове. Общото събрание избира УС и председател. УС избира зам.председател и секретар.

Членство:
Членството в Българска Федерация по Йога е доброволно, свободно и независимо от политическа, етническа или верска принадлежност. Във Федерацията членуват спортни и йога клубове от София и страната. Условията за членство, организационните и управленческа структура са определени в устава на БФЙ. Мандатът на УС е три годишен, считано от датата на Общото събрание. Към настоящият момент БФ по йога обединява 40 спортни и йога – клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, разпространяващи йога и организиращи занимания за граждани; най-изявените изпълнители – членове на клубове са и участници и в Държавните първенства. Федерацията е отворена за приемане на нови членове – спортни клубове, в чиято програма е включена и Йога /такова е разпореждането на Закона за физическото възпитание и спорта (изтеглете файл 1 от тук), (изтеглете файл 2 от тук), (изтеглете файл 3 от тук) /.

Събития:
БФЙ организира всяка година:
1. Държавно първенство по йога. Отличилите се състезатели представят България на Международни и Европейски първенства
2. Организира надграждащо обучение за преподаватели по йога „Преподаване на йога на деца”
3. Планински йога лагер на БФЙ
4. Морски йога лагер на БФЙ
5. Специализацията за треньори по йога към СДК на НСА „Васил Левски“
6. Обучение за повишаване на квалификацията на преподавателите по йога
7. Честване на Международния Ден на йога, обявен от ООН