СЪБИТИЯ

Етични норми за инструктори по йога

ethics

Етичното поведение е основа както за практикуването, така и за преподаването на йога. Препоръки за поведение са представени в текстовете на всички главни традиции в йога, но най-широко се приемат тези в Йога сутрите на Патанджали.

В кода на етика на преподаването на йога се залегнали петте качества, които съставляват яма: ахимса – ненавреждане, сатя – истинност, астея – честност, брахмачаря – мъдро и внимателно сексуално поведение, апариграха – липса на собственическо отношение.

Инструкторът по йога се препоръчва да спазва следните принципи:

1. Ахимса: ненавреждане – внимателно действие, липса на враждебност

а/ Тъй като взаимоотношенията между преподавател и ученик предполагат неравновесие в полза на преподавателя, е неетично това влияние да се използва за лична облага или облага в полза на която и да е институция или организация, с която е свързан.

б/ Да не отказва обучение или професионална помощ на когото и да е въз основа на разделяне по раса, цвят, пол, семейно положение, национален и етнически произход, религиозни или политически вярвания.

в/ Да се отнася с уважение към моралните, обществени и религиозни убеждения на учениците. Не е етично да се налагат собствените вярвания.

г/ Да пази и да не дава информация за курсистите, която се получава в процеса на преподаването. Когато се дават примери и се споменават бивши и настоящи ученици, да не се разкрива тяхната самоличност, а дискретно да се променя за да се запази поверената тайна и да не се навреди на цитираното лице.

д/ Преди правенето на аудио или видео запис или наблюдаването на занимания с ученици, предварително да получи тяхното съгласие.

е/ Да не изоставя и не пренебрегва никой от своите ученици. Ако не е в състояние или няма желание да продължи преподавателските взаимоотношения, трябва да направи всякакво възможно усилие да пренасочи учениците към друг преподавател.

ж/ Да не използва каквито и да било средства за влияние върху курсистите в собствена полза, за причиняване на дистрес или вреда на други хора.

з/ Да уважава правото на другите да имат собствено мислене, традиция, вярване, система на преподаване и т.н. Да не говори против и да не критикува зад гърба на другите.

и/ Да развива положителност във взаимоотно­шенията и мислите си.

й/ Да култивира приятелско отношение и приемане към всички хора, да се стреми към сътрудничество и взаимопомощ.

к/ Да не допуска враждебност в мисли, думи и дела.

2. Сатя: истинност, казването на истината в полза на всички

а/ Да създава истинна, съзнателна и ясна връзка с всички хора, със стремеж да се повишава благополучието им.

б/ Правдиво да представя фактите и източниците, на които се позовава.

в/ Да не твърди и да не използва титли, научни звания и степени, които не притежава.

г/ Да не да дава инструкции, простиращи се отвъд нивото на своето обучение, опит и компетентност.

д/ Да не злепоставя и да не говори компрометиращо за други преподаватели, колеги и професионалисти.

е/ Да спазва принципите на истина при рекламирането и рекламните материали да описват точно и ясно неговата дейност. Рекламата не трябва да съдържа:

  • преувеличени и неверни твърдения относно ползата и ефектите от йога и квалификациите на инструктора
  • твърдения за необичайни, уникални или единствени по рода си способности, невярно представяне за търсене на сензации, преувеличаване или безсъдържателност
  • твърдения, експлоатиращи страховете, притесненията или емоциите на хората

ж/ Да се стреми да говори истината, без да наранява другите.

3. Астея – въздържане от кражба, честност

а/ Да се въздържа от незаконно присвояване на материална и интелектуална собственост, да бъде честен във всички свои парични взаимоотношения.

б/ Да не изисква каквото и да е ангажиране на ученици или асистенти, преди да представи пълна информация за финансовите условия и такси.

в/ Да организира и извършва дейността си съгласно законите на Република България.

4. Брахмачаря: мъдро и внимателно сексуално поведение

а/ Да нe причинява вреда чрез своето сексуално поведение.

б/ Да не упражнява сексуално смущаване на ученици, асистенти и колеги и да не твърди, че ще бъде отказано или изоставено обучението или че ученикът се е провалил, ако бъде отказано сексуално взаимоотношение.

в/ Сексуалните взаимоотношения между преподавател/ка и ученик/чка се намесват в процеса на обучение, затова се смятат за неетични.

г/ Ако с времето между преподавател и ученик се развие истинска, сериозно ангажираща лична връзка, препоръчва се взаимо­отношенията преподавател-ученик да бъдат прекъснати и ученикът да бъде препратен към ръководството на друг преподавател.

5. Апариграха – липса на чувство за притежание, приемане на това, което е дадено доброволно

а/ Да използва професионалните си познания, контакти и учения в полза на хората, а не за осигуряване на лична изгода.

б/ Да установява честни и ясни условия за обучението и при дарения във формата на време, средства или стоки.

в/ Да отдава дължимото признание на източниците на информация, които използва в своите курсове в пълно съответствие с авторските права.

г/ Да признава правото и способността на учениците и асистентите да правят свой собствен избор, те не му “принадлежат”. Да не излиза извън рамките на своята компетентност като преподавател по йога и при нужда да изпраща курсистите си при квалифицирани преподаватели или терапевти.

д/ Да не упражнява натиск върху учениците да правят плащания или дарения на пари, стоки или време за себе си, друг преподавател или организация, с която е свързан.

Като инструктори по йога ние приемаме тези етични норми като минимално приемливо спазване на етичните принципи на йога.