СТАТИИ

Еволюция на съзнанието през погледа на Веданта философията и Интегралната философия на Кен Уилбър-Живко Стоилов

Сдружение Видя проект – Ананда Йога, Пловдив, zhivko.stoilov@gmail.com

Доклад от Йога конгреса с международно участие – София, 2013г.

Резюме: От древността до днес човек се вълнувал винаги от темата за еволюцията. Предлагани са много схеми и идеи в това отношение. Настоящото изложение ще представи два възгледа, които се допълват и припокриват, разглеждайки въпроса от различни гледни точки. Представата на индийските мъдреци за социалната структура на обществото въплъщава техните идеи за еволюцията на човешката душа. Кен Уилбър систематизира древните и съвременни възгледи в това отношение и предлага подробна „еволюционна карта“ в полза на духовния търсач. Човешката душа/дух е безсмъртна по своята природа и тя преминава през различни етапи на своето развитие, което включва различни превъплъщения и роли в обществото. Индивидуалното психично развитие преповтаря историческото развитие на съзнанието на човечеството като цяло. Пълното изложение на темата би включвало и паралели между възгледите на Веданта и Интегралната философия на Кен Уилбър, но настоящият формат не позволява да се разпростираме и в това отношение.

Ключови думи: Веданта, варна-ашрама, касти, брахмачаря, грихастха, ванапрастха, саняса, Интегрална философия, нива на съзнание, холон, Великото гнездо на Битието, AQAL.

Изложение:
СИСТЕМАТА ВАРНА-АШРАМА В ХИНДУИСТКОТО ОБЩЕСТВО
Схемата, по която е изградено древноиндийското общество, е т.н. варна-ашрама вявастха, варна-ашрама общество. Така както четирите ашрами (стадии в човешкия живот) имат за цел да помогнат на джива, на човека, да живее един осмислен и подреден живот, така и варните (кастите) имат същата цел – разкриване на човешкия потенциал и като крайна цел – постигане на Мокша (освобождение). Ашрамите имат отношение повече към живота на индивида, планиране на човешкия живот във времето, а варните имат отношение повече към живота на обществото като цяло. Обществената схема, която се предлага в индийските древни текстове, има за цел да помогне на човека да реализира както своите материални, така и своите духовни нужди.
Идеята за кастите намираме още в Ригведа и „Ману смрити“, “Законите на Ману”. Идеята на този велик законодател е била благородна – обособяване на хората в касти в зависимост от техните склонности, способности, таланти, така че всеки един да намери най-подходящото си място в обществото, за да бъде полезен по този начин както на себе си, така и на останалите. В Ригведа четем „Когато те разделили Пуруша, по какъв начин направили това? Какво беше неговата уста? Какво бяха неговите ръце? Какво бяха неговите бедра и ходила? Неговата уста бяха брамините, неговите ръце бяха кшатриите, неговите бедра бяха вайшиите; от неговите ходила бяха родени шудрите.“ . /Фиг. 1/

Цялата статия можете да прочетете тук.

Целият сборник с доклади можете да изтеглите от тук.