СТАТИИ

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЙОГА-ДВИЖЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ – хронология

1919 г.
– Издадена е книгата на Йога Рамачарака “Философия на йогите”, София, печатница на Военното комендантство. В шестнадесет “урока” авторът разглежда основните понятия и принципи на философията на йога /6/.
1939 г.
– От м. Януари до м. Май излизат 5 книжки на списание “Йога” под редакцията на Виктор Михайлович Сеплевенко. В него се отпечтват преводи на статии и писма на Свами Шивананда, материали, надписани с псевдонима Б. Аров, за който се предполага че е самият Борис Сахаров /след всяка от тях е посочено: Берлин и датата на написването/, откъси от книгата на Борис Сахаров “вълната на блаженството”, уроци за овладяване на асаните и пранаяма, отговори на въпроси от йога-практиката. По това време в София е създадена “Йогическа секция”, която провежда занимания в отделни групи за мъже и жени. В. Сеплевенко и последователите на йога през 30-те години са поддържали връзка с ашрама на Свами Шивананда в Ришикеш. В списанието е включен списък, съдържащ 22 произведения на Свами Шивананда, които могат да бъдат доставени в оригинал на интересуващите се /7/.
1954 г.
– Започва да се занимава с йога Петър Алексиев по руската книга “Азана-йога”, в която се разглеждат системите на Свами Шивананда и Свами Кувалаянанда /интервю с П. Алексиев, 9.09.1996 г./.
1956 г.
– Започва да се занимава с йога Илия Василев по книгата на Йесудиан “Йога и спорт” /интервю с Ил. Василев , 17.09.1996 г./.
1959 г.
– На 13 октомври д-р Теньо Чаушев от с. Влас обл. Бургаска, изпраща писмо на Свами Шивананда в Индия, в което моли той да го приеме за свой ученик. В писмото си от 12.11.1959 г. Свами Шивананда изразява съгласието си и му изпраща книгата “Наука за седемте култури”, по която той да провежда своята йога-практика /8/.
1961-62 г.
– Иванка Персийска-Борисова превежда книгата “Йога” на Свами Вишну Девананда и откъси от нея, напечатани на машина, се разпространяват неофициално между интересуващите се от йога /интервю с В. Лучански, 31.07.1996г./.
1962 г.
– През пролетта в България индийският йога Жое Клемандоре, който изнася представления в София и страната, показвайки своето изключително майсторско изпълнение. В София се провежда среща на индийският йога с български йога-последователи в редакцията на в-к “Здравен фронт”. На срещата присъства и проф. д-р Драгомир Матеев, който е инициатор за организирането й.След дискусията българските последователи демонстрират свои изпълнения. Жое е силно впечатлен и казва: “Вие носите йога в себе си, така както ние индийците. Бил съм в много страни, но само в България виждам такава вродена наклонност към йога” /2/.
1962 г.
– В Селско-стопанския техникум в гр. Омуртаг Петър Алексиев организира група по йога за ученици; установява положителното влияние на йога върху психофизическото състояние на участниците, след което неколкократно увеличава броя на учениците, занимаващи се с йога. В програмата на заниманията са включени: дихателни техники, йога асани, концентрация и релаксация /интервю с П. Алексиев, 9.09.1996 г./

Pages: 1 2 3 4 5 6

Categories: СТАТИИ