ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общо събрание 2019 г.

Покана

Уважаеми Председатели на клубове,

Управителният съвет на Българска федерация по йога на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава на БФЙ свиква общо събрание, което ще се проведе на 17.03.2019 г.(неделя) в 11 ч., в гр. София, сградата Министерство на младежта и спорта, бул. “Васил Левски” 75, ет. 5, при следния дневен ред:

 1. Във връзка с новия Закон за спорта – преразглеждане на ролята и дейността на БФЙ с оглед развитието и администрирането на йога в България.
 2. Промени в устава
 3. Предложения, мнения и въпроси, свързани с националните  лагери, организирани от БФЙ
 4. Преразглеждане на размера на членския внос
 5. Организиране на конгрес по йога – мнения, предложения, сформиране на работна група по организацията
 6. Oтчет за дейността на управителния съвет за 2018 г.
 7. Приемане на годишен счетоводен отчет за 2018 г.
 8. Приемане програма за дейността на БФЙ за 2019 г.
 9. Приемане бюджет на БФЙ за 2019 г.
 10. Утвърждаване на спортен календар за 2019г.
 11. Разни

Поканват се представителите на клубовете – членове на БФЙ, или упълномощени от тях лица. В писменото пълномощно трябва да е посочено изрично по какъв начин трябва да се гласува по отделните точки от дневния ред. За ваше удобство прилагаме примерно пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по точките на дневния ред ще намерите  по-долу:

отчет 2018 (1)
ГОДИШЕН ПЛАН 2019 (1)
bujet 2019 (1)

ГФО БФЙ

2018_NF2_DMA 2018_NF2_EKOTAXS 2018_NF2_Kapital 2018_NF2_Trud 2018_NF2_Vzemaniq 2018_NSC_Balance 2018_NSC_Members 2018_NSC_OPR 2018_NSC_OPRNSD 2018_NSC_Parpotoci

ГФО БФЙ ЕООД

2018_NF2_Balance 2018_NF2_Kapital 2018_NF2_OPR 2018_NF2_Parpotoci 2018_NF2_Trud 2018_NF2_Vzemaniq

ОС дискусионни въпроси

Напомняме ви, че от 01.01. 2018 г. тече срока за пререгистрация на всички ЮЛНЦ , поради което приканваме всички членове на БФЙ, които не са пререгистрирани, да подадат заявлениe  за пререгистрация към Агенцията по вписванията!

Членовете на БФЙ, които не са се преригистрирали към датата на провеждане на събранието, е необходимо да представят актуално състояние. За останалите, не е необходимо!

Напомняме ви да заплатите членския си внос.

Напомняме ви, че съгласно решение на ОС членският внос е в размер на 180 лева, ако се заплати еднократно до 31 март на текущата година и 200 лева, ако се заплати наведнъж или на 2 равни вноски след тази дата.

Срокът за заплащане на вноски е както следва:

I вноска в размер на 100 лева се заплаща до 31 март на текущата година

II вноска в размер на 100 лева се заплаща до 30 септември на текущата година

 

от УС на БФЙ

 

 

 

Pages: 1 2