ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общо събрание 2020 г.

Покана за свикване на извънредно Общо събрание

 на Сдружение „Българска федерация по йога“

 Управителният съвет на Българска федерация по йога  свиква извънредно открито общо събрание, на което са поканени представители на всички заинтересовани юридически лица, с предмет на дейност йога, което ще се проведе на 26.01.2020 г.(неделя) в 11:00 ч., в гр. София, сградата на Министерство на младежта и спорта, бул. “Васил Левски” 75, ет. 5, при следния дневен ред:

1.             Взимане на решение за бъдещето на Българска федерация по йога, във връзка с изискванията за лицензиране на спортните федерации по новия закон за физическото възпитание и спорта.

2.             Утвърждаване на членовете на БФЙ, които изразяват желание да приведат клубовете си в съответствие с новите законови изисквания.

3.             Отчет за дейността на УС за 2019 г.

4.             Провеждане на избор за попълване на състава на управителния съвет

5.             Избор на комисия, която да подпомага клубовете по въпросите на лицензиране на БФЙ, включително и оказване на съдействие на клубовете за привеждане с новите изисквания на закона.

Поради необходимостта от взимането на важни решения, свързани с бъдещето на БФЙ, приканваме председателите на клубовете да присъстват лично. В случай на невъзможност, напомняме, че в писменото пълномощно трябва да е посочено изрично по какъв начин трябва да се гласува по отделните точки от дневния ред.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по точките на дневния ред са приложени към писмото.

Във връзка с вписване на промените в съда е нужно да се представи ново удостоверение за актуално състояние на клуба, издадено от съответния Окръжен съд по седалището на клуба, в случай че клубът не е пререгистриран към Агенцията по вписванията.

За ваше удобство прилагаме отново писмото, включващо разяснения във връзка с новите законови изисквания.

Ако имате предложения за включване на точки в дневния ред, молим да го направите най-късно до 12.01.2020 г.

 От УС на БФЙ

Pages: 1 2 3